Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 5 có đáp án với kiến thức bám sát chương trình SGK tiếng Anh Unit 11 - 15 lớp 5 giúp các em ôn tập hiệu quả.

Underline and correct the mistake. 

1. What shouldn't I play with the stove?

2. What would Lan like to be in the future? He wants to be a nurse.

3. What do you do in your free time? - I cleaned the house.

4. He shouldn't go to the dentist if he has a headache.

5. I'd like to be an pilot.

Choose the correct tense of the verbs.

1. The sun (rise) …………….in the East.

2. It usually (snow) …………….....in the winter.

3. They (build) …………………..the bridge at the moment.

4. Bees (make) …………………..honey.

5. They (get) …………………….on the scale now.

Read and answer the question.

My name is Tony. I often read science books and do sports in gym. I want to be strong and good at science because I would like to be a pilot. I want to fly planes. My friends Mai and Linda like different things. Mai often read books. She would like to be a writer because she would like to write stories for children. Linda often draws pictures in her free time. She would like to be an architect because she would like to design building.

1. What is his name?

2. Does he read comic books?

3. What would he like to be in the future?

4. Does Mai want to be a singer?

5. What does Linda do in her free time?

Use the words to make the complete sentence. 

1. What/ matter/ him/ ?

_____________________

2. I/ pilot/ fly/ sky/ ./

______________________

3. What/ he/ do/ free/ time/ ?

_______________________

4. You / sweet/ if/ toothache/ ./

________________________

5. shouldn't/ he/ knife/ ?

_________________________

Trên đây là Đề thi giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
8 756
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm