Đề cương ôn thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020

Tài liệu luyện thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh nằm trong bộ đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 11 - Unit 15 lớp 5 giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm giữa kì 2 hiệu quả.

I - Nội dung đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 5 môn Anh

A. MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS: (PHẦN TRẮC NGHIỆM)

I/ Circle the odd-one-out: (Em hãy khoanh tròn từ khác loại)

1. a. cheapb. scarfc. dressd. T-shirt
2. a. tennisb. soccerc. sportsd. baseball
3. a. sometimesb. whenc. alwaysd. usually
4. a. hamburgerb. juicec. milkd. water
5. a. Howb. Whenc. oftend. What

II/ Circle the mistake in each sentence: (Em hãy khoanh tròn lỗi sai trong mỗi câu sau)

6. What often do you play outside?

a. What

b. do

c. play

7.I am going to go martial arts with my father.

a. going

b. go

c. with

8.I usually play soccer in Saturday afternoon.

a. usually

b. play

c. in

9. You should eat candy too much.

a. should

b. eat

c. much

10.You can go to the museum on bus.

a. can

b. the

c. on

IV/ Choose the best answer: (Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất)

11.How do I get to the flea market? - Turn left _____ the traffic lights.

a. on

b. in

c. at

12.Where ____ she going to go?

a. is

b. are

c. am

13. How do I get to the park? - You can get there _____ foot.

a. by

b. to

c. on

14.How much is the pink hat? - It’s one _______.

a. dolla

b. dollar

c. dollars

15. What _____ you do in the summer? - I went camping.

a. did

b. do

c. are

16.Mary ____ going to do yoga with Lucy.

a. are

b. am

c. is

17.What do you do during Tet? - During Tet, I ___________.

a. play sports

b. get lucky money

c. running

18. You _________ play outside.

a. shouldn’t

b. should

c. do

19.She _______ eat salad so much.

a. does

b. shouldn’t

c. should

20. How _____ do you play mobile games? - I never play mobile games.

a. usually

b. often

c. always

21. I ________ go running every morning.

a. am

b. do

c. usually

22. Tom _________ play video games.

a. should

b. usually

c. shouldn’t

23. You shouldn’t __________ TV.

a. watch

b. watches

c. watchs

24. You shouldn’t eat ________.

a. fruit

b. candy

c. salad

25.What are you going to do? – I am going to ______ swimming with Jack.

a. go

b. do

c. play

26.What is Alfie going to do? - He is going to ______ yoga with Ben.

a. play

b go

c. do

27. How often _____ your father play tennis? - He sometimes plays tennis.

a. do

b. does

c. is

28.I usually go swimming _____ the weekend.

a. on

b. to

c. in

29.She usually_____ bowling with Mai every Sunday.

a. play

b. go

c. goes

30. ______ often does Nick play soccer? - He rarely plays soccer.

a. How

b. What

c. When

31. What is Tom going to do? - He ___________ to play sports with Charlie.

a. am going

b. are going

c. is going

32. What did you do yesterday? - I _________ table tennis.

a. plays

b. played

c. play

33.What _______ you like to eat? - I’d like a sandwich, please.

a. do

b. does

c. would

34.What’s the matter? - I ________ a headache.

a. have

b. feel

c.do

35.What’s the matter? - I ________ sick.

a. have

b. feel

c.do

READ AND WRITE: (PHẦN TỰ LUẬN)

I/ Read the following passages and complete the sentences: (Em hãy đọc các đoạn văn sau đây và hoàn thành các câu đã cho)

Charlie is ten. He likes sports and he usually plays badminton with his friends after school. He enjoys playing badminton at school sports club. There are many sports at his school sports club such as chess, soccer, badminton, basketball, swimming, table tennis and martial arts... On this weekend, he is going to play badminton with Cody. Cody also likes playing badminton. Enjoy sports with Charlie and Cody at their school sports club!

36.Charlie is _____________ years old.

37.He usually plays ____________________after school.

38.He likes playing badminton at school_________________.

38.Some sports at Charlie’s school sports club are chess, ___________, badminton, ______________, swimming, table tennis and martial art…

40.Charlie is going to play badminton ___________ on this weekend.

II/ Read the following passages and answer the questions: (Em hãy đọc các đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi)

Charlie is ten. He likes sports and he usually plays badminton with his friends after school. He enjoys playing badminton at school sports club. There are many sports at his school sports club such as chess, soccer, badminton, basketball, swimming, table tennis and martial arts... On this weekend, he is going to play badminton with Cody. Cody also likes playing badminton. Enjoy sports with Charlie and Cody at their school sports club!

My name is Minh. I am eleven years old. I study at Ly Cong Uan Primary school. I and my brother like Vovinam. Vovinam is a type of martial art in Vietnam. We usually go to Martial Arts (Vovinam) Center after school. You go straight along Nguyen Huu Tho street and you can see the Center. My brother can do martial arts very well. Vovinam is also a type of sports. After school, you shouldn’t watch TV, but you should do martial arts for your good fitness.

41.How old is Minh?

_________________________________________________

42.What is Vovinam?
_________________________________________________

43.How often do Minh and his brother go to Vovinam Center?

_________________________________________________

44.Does Minh like Vovinam?

_________________________________________________

45.How do I get to Vovinam Center?

_________________________________________________

III/ Order the words to make the sentences: (Em hãy sắp xếp các từ sau để tạo thành câu có nghĩa)

46.does/ often/ How/ basketball?/ she/ play

_________________________________________________

47.going/ with/ He/ to/ is/ volleyball/ play/ Ben.

_________________________________________________

48.should/ You/ outside/ play/because/ a/ it’s/ day./ beautiful

_________________________________________________

49.time./ the/ You/ TV/ watch/ shouldn’t/ all

_________________________________________________

50.never/ She/ basketball/ plays/ school./ after

_________________________________________________

IV/ Write about you: (Em hãy trả lời các câu hỏi về bản thân mình)

51.How often do you eat fruit?

_________________________________________________

52.What are you going to do?

_________________________________________________

53.What should you do after school?
_________________________________________________

54.How often does your mother play sports?

_________________________________________________

55.What is your father going to do?

_________________________________________________

II - Một số đề thi thử tiếng Anh giữa kì 2 lớp 5

Dưới đây VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc một số đề thi thử giữa học kì 1 môn tiếng Anh 5 có đáp án mới nhất năm 2019 - 2020:

- Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 2 năm 2019 - 2020

- Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

- Bộ đề kiếm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề thi được bám sát nội dung Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm trong chương trình học Unit 11 - Unit 15 lớp 5 giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

Việc tương tác qua Facebook với VnDoc.com và cộng đồng giáo viên tiểu học cũng góp phần lớn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy & học tập môn tiếng Anh lớp 5. Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học để cùng chia sẻ tài liệu cũng như phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, ....được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
65 7.340
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm