Bài tập tết tiếng Anh lớp 5 năm 2021

Bài tập Tết môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Bài tập ôn nghỉ Tết môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án bao gồm các dạng bài tâp tiếng Anh cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập Tết cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 5 cho các dạng bài tiếng Anh đã học, ôn tập dịp Tết. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Read and complete.

Hot; aspirins; fruits; nutritions ; with; fever;

A: Hello Anna, how are you today?

B: I don’t feel well.

A: what the matter ____1___ you?

B: I don’t know, but I’m very ___2__ now.

A: I think you has a ___3_____.

B: what should I do now?

A: you should take a rest, eat ______4___ foods like: meat, fish, vegetables and __5___.

B: anything else?

A: ah, you should also take some ____6____ to feel better, I think.

B: thanks, I will do. See you soon.

Put the words in the right order.

1. matter/ with/ What's/ you/ the/ ?

____________________________

2. you/ with/ doing/ what/ matches/ are/ ?/

____________________________

3. shouldn't/ if/ you/ you/ ice/ cold/ are/ eat/ cream/ ./

____________________________

4. down/ shouldn't/ why/ stairs/ she/ run/ the/ ?

____________________________

5. should/ dentist/ he/ to/ go/ the/ ./

____________________________

Choose the correct word in the brackets.

1. Don’t (let/lets/letting) your child play with a knife.

2. Mary (is cooking/cooks/cooked) in the kitchen at present.

3. Where are you, Peter? – I (was/am/be) upstairs, mom.

4. Jimmy (climb/climbed/climbs) the apple tree yesterday.

5. Look! He (is running/runs/ran) down the stair. He may break his arm.

Read and match.

1. a toothache a. carry heavy things
2. a sore throat b. cut yourself
3. play with the stove c. eat a lot of sweets
4. a backache d. listen to music loudly
5. play with the knife e. get a burn
6. an earache f. eat an ice cream

ĐÁP ÁN

Read and complete.

1 - with; 2 - hot; 3 - fever;

4 - nutrition; 5 - aspirins; 6 - fruits;

Put the words in the right order.

1 - What's the matter with you?

2 - What are you doing with matches?

3 - If you are cold, you shouldn't eat ice cream.

4 - Why shouldn't she run down the stairs?

5 - He should go to the dentist.

Read and match.

1 - c; 2 - f; 3 - e; 4 - a; 5 - b; 6 - d;

Choose the correct word in the brackets.

1 - let; 2 - is cooking; 3 - am; 4 - climbed; 5 - is running;

Trên đây là nội dung Bài tập tết môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 721
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm