Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án chọn lọc dành cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán 5 trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán Số 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 7 trong số thập phân 27,489 thuộc hàng nào?

A. Hàng đơn vị B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn

Câu 2: Khối lớp 5 có 120 học sinh, số học sinh nam là 72 em. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh khối 5 là:

A.30% B.40% C. 50% D. 60%

Câu 3: Số thập phân thích hợp để điền vào chỗ chấm 12m3 124dm3 = ….m3 là:

A.1,2124 B.12,124 C.121,24 D.1212,4

Câu 4: Bán kính của hình tròn có diện tích bằng 254,34cm2 là:

A. 6cm B. 7cm C. 8cm D. 9cm

Câu 5: Thể tích của hình lập phương cạnh bằng 7m là:

A. 343m3 B. 49m3 C. 343m2 D. 49m2

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 3 giờ 15 phút + 2 giờ 48 phút b) 7 tuần 4 ngày – 5 tuần 2 ngày
c) 4 phút 11 giây x 8 d) 3 phút 16 giây : 4

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a) X x 2,5 = 4 x 12,5 b) X – 8,13 = 12,22 : 4,7

Bài 3 (2 điểm): Một người làm một cái bể cá dạng hình hộp chữ nhật bằng kính (không nắp) có chiều dài bằng 1,8m; chiều rộng 0,6m; chiều cao 1m.

a) Tính diện tích kính để làm bể?

b) Tính thể tích của bể?

Đáp án:

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A B B D A

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a) 3 giờ 15 phút + 2 giờ 48 phút = 6 giờ 3 phút

b) 7 tuần 4 ngày – 5 tuần 2 ngày = 2 tuần 2 ngày

c) 4 phút 11 giây x 8 = 33 phút 28 giây

d) 3 phút 16 giây : 4 = 49 giây

Bài 2:

a) X x 2,5 = 4 x 12,5

X x 2,5 = 50

X = 50 : 2,5

X = 20

b) X – 8,13 = 12,22 : 4,7

X – 8,13 = 2,6

X = 2,6 + 8,13

X = 10,73

Bài 3:

a) Chu vi đáy của bể kính là:

(1,8 + 0,6) x 2 = 4,8 (m)

Diện tích xung quanh của bể kính là:

4,8 x 1 = 4,8 (m2)

Diện tích đáy của bể kính là:

1,8 x 0,6 = 1,08 (m2)

Diện tích kính để làm bể là:

4,8 + 1,08 = 5,88 (m2)

b) Thể tích của bể cá là:

1,8 x 0,6 x 1 = 1,08 (m3)

Đáp số: a) 5,88m2

b) 1,08m3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán Số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số thuộc hàng phần mười trong số 39,152 là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 2: Lớp 5A có tất cả 40 học sinh, trong đó số học sinh khá là 8 em. Tỉ số phần trăm của số học sinh khá so với số học sinh cả lớp là:

A.40% B.30% C. 20% D. 10%

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12,2 giờ = 12 giờ ….phút là

A.2 B.12 C.0,2 D.20

Câu 4: Diện tích của hình thang có độ dài hai đáy lần lượt bằng 8cm và 12cm, chiều cao bằng 7cm là:

A. 672cm2 B. 35cm2 C. 70cm2 D. 140cm2

Câu 5: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 7cm, chiều rộng bằng 4,8cm và chiều cao bằng 5,5cm là:

A. 129,8cm2 B. 184,8cm2 C. 184,8cm3 D. 129,8cm3

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 2,4 x 4,8 b) 8,7 : 3,48
c) 12 giờ 47 phút + 3 giờ 55 phút d) 9 giờ 12 phút – 2 giờ 56 phút

Bài 2 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5m3 12dm3 = ….m3 b) 12,35 giờ = ….giờ ….phút

Bài 3 (1 điểm) Tìm X, biết: X – 1,4 x 5,6 = 15,96 : 4,2

Bài 4 (2 điểm): Người ta làm một cái thùng có nắp bằng tôn mỏng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,4m; chiều rộng 1,5m và chiều cao bằng chiều dài.

a) Tính diện tích tôn phải dùng để làm thùng (không tính mép hàn).

b) Tính thể tích của cái thùng đó.

Đáp án:

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A C B C A

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a) 2,4 x 4,8 = 11,52

b) 8,7 : 3,48 = 2,5

c) 12 giờ 47 phút + 3 giờ 55 phút = 16 giờ 42 phút

d) 9 giờ 12 phút – 2 giờ 56 phút = 6 giờ 16 phút

Bài 2:

a) 5m3 12dm3 = 5,012m3 b) 12,35 giờ = 12giờ 21phút

Bài 3:

X – 1,4 x 5,6 = 15,96 : 4,2

X – 7,84 = 3,8

X = 3,8 + 7,84

X = 11,64

Bài 4:

a) Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

2,4 : 4 x 3 = 1,8 (m)

Chu vi của đáy hình hộp chữ nhật là:

(2,4 + 1,5) : 2 = 1,95 (m)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

2,4 x 1,5 = 3,6 (m2)

Diện tích tôn phải dùng để làm thùng là:

1,95 x 1,8 + 3,6 x 2 = 10,71 (m2)

b) Thể tích của thùng là:

2,4 x 1,5 x 1,95 = 7,02 (m3)

Đáp số: a) 10,71m2

b) 7,02m3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán Số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số thập phân gồm có hai mươi bảy đơn vị, năm phần mười, 4 phần nghìn là:

A. 27,504 B. 27,54 C. 2754 D. 0,2754

Câu 2: Phân số \frac{9}{2} được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

A.450% B.45% C. 4,5% D. 0,45%

Câu 3: Khoảng thời gian từ 4 giờ 12 phút đến 8 là:

A.4 giờ B. 3,8 giờ C. 3,6 giờ D. 3,4 giờ

Câu 4: Khi tăng bán kính của một hình tròn lên gấp 3 lần thì diện tích của hình tròn tăng lên số lần là:

A. 1 lần B. 3 lần C. 6 lần D. 9 lần

Câu 5: Hình tam giác có cạnh đáy bằng 18cm, chiều cao bằng 7cm. Diện tích của hình tam giác đó là:

A. 25cm2 B. 50cm2 C. 126cm2 D. 63cm2

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tìm X, biết:

a) X x 3,6 = 50,4 x 0,3 b) X – 4,2 x 5,7 = 255,3 : 69

Bài 2 (1 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3,7 giờ …. 3 giờ 7 phút b) 12 phút …. 0,5 giờ
c) 2 năm 6 tháng …. 30 tháng d) 4 giờ - 2 giờ 3 phút …. 1,95 giờ

Bài 3 (1 điểm): Một bể nước dạng hình lập phương có cạnh bằng 10m. Tính diện tích toàn phần của bể đó.

 

Bài 4 (2 điểm): Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng \frac{5}{6} chiều dài. Khi mực nước lên tới \frac{2}{3} chiều cao của bể thì bể chứa 288m3. Tính chiều cao của bể bơi.

Đáp án:

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A B D D

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) X x 3,6 = 50,4 x 0,3

X x 3,6 = 15,12

X = 15,12 : 3,6

X = 4,2

b) X – 4,2 x 5,7 = 255,3 : 69

X – 23,94 = 3,7

X = 3,7 + 23,94

X = 27,64

Bài 2:

a) 3,7 giờ > 3 giờ 7 phút b) 12 phút < 0,5 giờ
c) 2 năm 6 tháng = 30 tháng d) 4 giờ - 2 giờ 3 phút = 1,95 giờ

Bài 3:

Diện tích toàn phần của bể là:

10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

Đáp số: 600cm2

Bài 4:

Chiều rộng của bể bơi dạng hình hộp chữ nhật là:

24 : 6 x 5 = 20 (m)

Diện tích của đáy bể bơi là:

20 x 24 = 480 (m2)

Chiều cao của mực nước trong bể là:

288 : 480 = 0,6 (m)

Chiều cao của bể bơi là:

0,6 : 2 x 3 = 0,9 (m)

Đáp số: 0,9m

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán Số 4

II. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong số 42,536 thuộc hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng chục

C. Hàng phần mười

D. Hàng phần nghìn

Câu 2: 12% của một số bằng 24. Số đó là:

A. 80

B. 160

C. 180

D. 200

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3 năm 10 tháng = …tháng là:

A. 47

B. 46

C. 45

D. 44

Câu 4: Chu vi của hình tròn có đường kính bằng 10cm là:

A. 1,57cm

B. 15,7cm

C. 31,4cm

D. 3,14cm

Câu 5: Thể tích của hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 294cm2 là:

A. 98cm3

B. 196cm3

C. 343cm3

D. 49cm3

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 22 phút 16 giây + 3 phút 57 giây

b) 18 giờ 29 phút – 8 giờ 47 phút

c) 2,3 giờ x 9

d) 14,2 giây : 5

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a) X + 12,4 = 35,8

b) X – 22,7 = 4,3

c) X : 15 = 0,58

d) X x 2,8 = 143,36

Bài 3 (2 điểm): Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 12m, tổng giữa chiều dài và chiều rộng gấp 6 lần chiều cao. Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà.

a) Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông biết tổng diện tích các cửa là 8,2m2?

b) Tính thể tích của phòng học.

Đáp án:

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D D B C C

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a) 22 phút 16 giây + 3 phút 57 giây = 26 phút 13 giây

b) 18 giờ 29 phút – 8 giờ 47 phút = 9 giờ 42 phút

c) 2,3 giờ x 9 = 20,7 giờ

d) 14,2 giây : 5 = 2,84 giây

Bài 2:

a) X + 12,4 = 35,8

X = 35,8 – 12,4

X = 23,4

b) X – 22,7 = 4,3

X = 4,3 + 22,7

X = 27

c) X : 15 = 0,58

X = 0,58 x 15

X = 8,7

d) X x 2,8 = 143,36

X = 143,36 : 2,8

X = 51,2

Bài 3:

a) Chiều cao của phòng học là:

(15 + 12) : 6 = 4,5 (m)

Diện tích xung quanh của phòng học là:

(15 + 12) x 2 x 4,5 = 243 (m2)

Diện tích trần nhà của phòng học là:

15 x 12 = 180 (m2)

Diện tích cần quét vôi phòng học là:

243 + 180 – 8,2 = 414,8 (m2)

b) Thể tích của phòng học là:

15 x 12 x 4,5 = 810 (m3)

Đáp số: a) 414,8m2

b) 810m3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán Số 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số cạnh của hình lập phương là:

A. 12

B. 10

C. 8

D. 6

Câu 2: Tỉ số phần trăm của 2 và 5 là:

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50%

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 15,48m2 = ….cm2 là:

A. 1548

B. 15480

C. 154800

D. 1548000

Câu 4: 24% của 500 bằng:

A. 180

B. 160

C. 140

D. 120

Câu 5: Chiều cao của hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 8m và 12m, diện tích hình thang bằng 50m2 là:

A. 4cm

B. 5cm

C. 6cm

D. 7cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

a) 7 giờ 12 phút + 6 giờ 48 phút

b) 12 năm 2 tháng – 8 năm 7 tháng

c) 3,5 tuần x 9

d) 134,4 giây : 6

Bài 2 (1 điểm): Tìm X, biết: X + 24,3 = (85,9 – 11, 2) x 4

Bài 3 (1 điểm): Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5m; chiều rộng 1,8m và chiều cao 1,2m. Hỏi bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước? (biết rằng 1 lít nước = 1dm3)

Bài 3 (2 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 200m, chiều dài bằng 60m. Người ta trồng rau trên thửa ruộng đó, biết rằng cứ 10m2 thu hoạch được 5kg rau. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Đáp án:

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A C C D B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 7 giờ 12 phút + 6 giờ 48 phút = 14 giờ

b) 12 năm 2 tháng – 8 năm 7 tháng = 3 năm 7 tháng

c) 3,5 tuần x 9 = 31,5 tuần

d) 134,4 giây : 6 = 22,4 giây

Bài 2:

X + 24,3 = (85,9 – 11, 2) x 4

X + 24,3 = 74,7 x 4

X + 24,3 = 298,8

X = 298,8 – 24,3

X = 274,5

Bài 3:

Thể tích của bể nước:

4,5 x 1,8 x 1,2 = 9,72 (m3) = 9720dm3 = 9720 lít

Đáp số: 9720 lít nước

Bài 3:

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

200 : 2 – 60 = 40 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 40 = 2400 (m2)

Số rau thu hoạch được trên thửa ruộng là:

2400 : 10 x 5 = 1200 (kg)

Đáp số: 1200kg rau

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn khác

Đánh giá bài viết
5 1.140
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 2 lớp 5

Xem thêm