Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi cuối kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 mới giúp các em nâng cao kỹ năng hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Choose the correct answer. 

1. _______ lessons do you have today?

A: How

B. How much

C: How many

2. What ____ you ____ at the party yesterday?

A. do - did

B. did - did

C. did - do

3. What ____ you reading, Linh?

A. is

B. do

C. are

4. Will he take part _____ in Sports day?

A. in

B. on

C. at

5. ____ do you like Tam? - Because she is gentle and kind.

A. How

B. Why

C. What

Read and match.  

1. What is he reading?A. He is generous.
2. What will they do on the party?B. He is reading Mai An Tiem.
3. What lessons does she have today?C. Yes, I did.
4. Did you go to school yesterday?D. They will dance.
5. What's Aladdin like?E. She has English and Maths.

Read and answer the question. 

Hi, I am Linda. Next Sunday is my school Sports Day. I am going to play table tennis with Lisa. David, my classmate, is going to play soccer. Phong is going to play badminton. He plays very well. I hope my class will be a champion.

1. What is her name?

2. When is Linda's school Sports Day?

3. Who is Linda going to play table tennis with?

4. Who is going to play soccer?

5. Is Phong going to play tennis?

Reorder. 

1. lessons/ tomorrow/ What/ will/ have/ you/ ?/

2. often/ study/ How/ does/ English/ he/ ?/

3. friends/ chat/ I/ with/ often/ ./

4. does/ practise/ she/ How/ listening/ ?/

5. When/ Maths/ do/ have/ you/ ?/

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 5 có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
2 949
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm