Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success số 1

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 Global Success có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh Global success năm 2023 - 2024 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Unit 1 - unit 6 SGK tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh Global Success 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

I. Đề thi học kì 1 tiếng Anh 6 Global success

Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part. Circle A, B, or C.

1. A. tables B. books C. pens D. armchairs

2. A. judo B. brother C. open D. moment

3. A. music B. summer C. under D. uncle

4. A. some B. sure C. sing D. seat

Choose the correct answer to complete the sentence. 

1. ………….. bored in the English lessons

A. I am never

B. I never am

C. Never I a

D. Am I never

2. There are some posters …………….. the wall in the living room of my house

A. in

B. on

C. at

D. under

3. Laura is very …………… She always entertains us with jokes and stories

A. confident

B. funny

C. caring

D. generous

4. My sister is in the ……………… She’s cooking lunch.

A. living room

B. kitchen

C. bedroom

D. garden

5. My brother is having a ………………… in the bathroom

A. meal

B. shower

C. towel

D. chair

6. My friend is a …………………….. person. She likes making new things.

A. careful

B. friendly

C. creative

D. active

7. She has long black hair and big blue …………….

A. mouth

B. hand

C. cheek

D. eyes

Read and decide whether these following sentences are True or False. 

Phong Nha - Ke Bang National Park is a UNESCO World Heritage Site, located in the Bo Trach and Minh Hoa Districts of central Quang Binh Province, in north- central Viet Nam. Phong Nha - Ke Bang is famous for its cave systems. It has 300 caves with a total length of about 70 km, of which only 20 have been surveyed by Vietnamese and British scientists. The park contains many fascinating rock formations and Ke Bang Forest. Travelers should take a boat ride through underground rivers to experience nature and enjoy fresh air.

1. Phong Nha - Ke Bang National Park is a UNESCO World Heritage Site

2. It is located in south Vietnam.

3. It has 300 caves.

4. People can take a boat trip to explore Phong Nha - Ke Bang.

5. Phong Nha - Ke Bang is famous for its forest systems.

Rewrite the sentence without changing the meaning of the first one. 

1. My favorite room in the house is the kitchen.

I like ____________________________

2. The garden is in front of the building.

The building _____________________________

3. Mr. Tu rides to school with me.

Mr. Tu goes __________________________

4. Lan’s eyes are big and black.

Lan has ________________________

5. My teacher’s hair is straight and black.

My teacher ____________________

6. There are many pictures below the clock in my dining room.

The clock ________________________

Fill each blank with the present simple or present continuous form of the verb in brackets.

1. Khanh (do) _________crossword with Long at the moment.

2. Minh (walk)___________  to school every day.

3. they (play) ___________ the football now?

4. Ms. Lien (not teach)___________ Literature. She teaches Science.

II. Đáp án đề thi học kì 1 tiếng Anh 6 Global success

Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part. Circle A, B, or C.

1 - B; 2 - B; 3 - A; 4 - B;

Choose the correct answer to complete the sentence.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - B; 6 - C; 7 - D;

Read and decide whether these following sentences are True or False.

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - False;

Google dịch

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nằm trên địa bàn hai huyện Bố Trạch và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Bắc Trung Bộ Việt Nam. Phong Nha - Kẻ Bàng nổi tiếng với hệ thống hang động. Nơi đây có 300 hang động với tổng chiều dài khoảng 70 km, trong đó mới chỉ có 20 hang động được các nhà khoa học Việt Nam và Anh khảo sát. Công viên có nhiều thành tạo đá hấp dẫn và Rừng Kẻ Bàng. Du khách nên đi thuyền qua những dòng sông ngầm để trải nghiệm thiên nhiên và tận hưởng không khí trong lành.

Rewrite the sentence without changing the meaning of the first one.

1 - I like the kitchen in the house.

2 - The building is behind the garden.

3 - Mr. Tu goes to school with me by bike.

4 - Lan has big black eyes.

5 - My teacher has black straight hair.

6 - The clock is above a lot of pictures in my dining room.

Fill each blank with the present simple or present continuous form of the verb in brackets.

1. Khanh (do) ____is doing_____crossword with Long at the moment.

2. Minh (walk)_____walks______ to school every day.

3. Are they (play) ______playing_____ the football now?

4. Ms. Lien (not teach)____doesn't teach_______ Literature. She teaches Science.

Trên đây là Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh sách mới khác nhau như:

Đánh giá bài viết
19 17.534
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success số 1