Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success số 6

Đề thi tiếng Anh lớp 6 kì 1 Global Success có đáp án

Nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 Global Success năm 2022, Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh Kết nối tri thức có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 6 unit 1 - 6 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Đề thi tiếng Anh Global Success 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Choose the correct answer. 

1. We won't cut anything, so these ________ are not necessary.

A. walking boots

B. scissors

C. travel items

D. plasters

2. Bring some __________ in case you have a headache or so.

A. backpack

B. painkiller

C. map

D. compass

3. A ___________ helps you see things at night.

A. sleeping bag

B. sun cream

C. torch

D. sun hat

4. Bring your ________ so that you can call me when you get there.

A. waterproof coat

B. tent

C. mobile phone

D. compass

5. I don't know where to go now. Pass me the __________, please.

A. backpack

B. sleeping bag

C. map

D. sun hat

6. Bring only _______ travel items; don't carry too much.

A. new

B. old

C. essential

D. expensive

7. It can be very dark inside a ___________.

A. Coat

B. beach

C. cave

D. coast

8. It is extremely hot in a _________.

A. Bay

B. island

C. desert

D. lake

9. Co To is a(n) __________ in Quang Ninh Province.

A. forest

B. rainforest

C. island

D. freshwater lake

10. Fansipan is the highest ____________ in Vietnam.

A. mountain range

B. natural wonder

C. mountain

D. nature

Choose the word that has the underlined part pronounced differently for the rest.

1. A. blood B. spoon C. moon D. tool

2. A. walks B. stops C. prevents D. stays

3. A. club B. dumb C. climb D. debt

4. A. keep B. cheer C. meet D. week

5. A. soccer B. sorry C. see D. ancient

Give the correct form of the verbs in the brackets.

1. Where ……. your new friend (live) ................., Nga?

2. All of Jack' s friends .............(have) fun at the concert right now.

3. How often ..................... she (go)....................... fishing?

4. My little brother .............(drink) milk now.

5. Listen! Our teacher ............. (speak).

Read the description of Jim’s bedroom. Circle the best answer A, B or C to each of the questions.

Jim’s favorite room in his house is his bedroom. It is a great place for study and sleep. It is a bit small. It has a bookshelf, a desk and two chairs. There is a nice lamp on the desk. There is an air-conditioner above the wardrobe. There are three pictures on the wall. They are next to a big clock. The room has two windows and a door leading to the balcony. Jim likes his bedroom very much because it is quieter and brighter than other rooms in the house. However, in the future, he wants a bigger room with a TV in it.

1. What is on the desk?

A. Some books.

B. A picture.

C. A lamp.

D. A clock

2. What does the word ‘they’ in line 4 mean?

A. The windows.

B. The walls.

C. The pictures.

D. air-conditioner

3. Why does Jim like his bedroom?

A. Because it is quiet and bright.

B. Because it is big.

C. Because it is exciting.

D. Because it is small

4. What does Jim want in his room?

A. An air-conditioner.

B. A television.

C. A picture.

D. A piano

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer.

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - C;

6 - C; 7 - C; 8 - C; 9 - C; 10 - C;

Choose the word that has the underlined part pronounced differently for the rest.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - B; 5 - D;

Give the correct form of the verbs in the brackets.

1. Where …does…. your new friend (live) ..........live......., Nga?

2. All of Jack' s friends ......are having.......(have) fun at the concert right now.

3. How often ............does........ she (go)............go........... fishing?

4. My little brother .......is drinking......(drink) milk now.

5. Listen! Our teacher ......is speaking....... (speak).

Read the description of Jim’s bedroom. Circle the best answer A, B or C to each of the questions.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - B;

Hướng dẫn dịch

Phòng yêu thích của Jim trong nhà là phòng ngủ của anh ấy. Đó là một nơi tuyệt vời để học tập và ngủ. Nó hơi nhỏ. Nó có một giá sách, một cái bàn và hai cái ghế. Có một chiếc đèn đẹp trên bàn làm việc. Có máy lạnh phía trên tủ quần áo. Có ba bức tranh trên tường. Họ đang ở bên cạnh một chiếc đồng hồ lớn. Phòng có hai cửa sổ và một cửa dẫn ra ban công. Jim rất thích phòng ngủ của anh ấy vì nó yên tĩnh và sáng sủa hơn các phòng khác trong nhà. Tuy nhiên, trong tương lai, anh ấy muốn có một căn phòng lớn hơn với một chiếc TV trong đó.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng bài viết trên đây sẽ giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập tiếng Anh học kì 1 hiệu quả.

Xem thêm: 4 Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm học 2022 - 2023

Đánh giá bài viết
7 3.763
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm