Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success số 2

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 Global Success có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh Global success năm 2023 - 2024 do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 khác nhau giúp các em học sinh ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh Global Success 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

I. Đề thi học kì 1 tiếng Anh 6 Global success

Choose the correct answer and complete the sentence. 

1. How many tables _____ in your classroom?

A. are there

B. there are

C. there isn’t

D. there aren’t

2. They often play soccer in the ______ .

A. school gate

B. school playground

C. schoolmate

D. schoolwork

3. Which word has three syllables?

A. table

B. window

C. grandparents

D. bench

4. These ______ pens and pencils.

A. is

B. are

C. has

D. have

5. ______ a poster on the wall.

A. There is

B. There are

C. There has

D. There have

6. Is this your favorite classroom? ______

A. Yes, this isn't.

B. No, there isn’t.

C. Yes, I think so.

D. No, it isn't.

7. There are five members in ______ family.

A. we

B. our

C. them

D. theirs

8. Tell something ______ your parents.

A. about

B. _

C. over

D. on

9. Go and _____ a bath!

A. wash

B. make

C. do

D. have

10. Open the door_____ it’s hot in here.

A. because

B. but

C. and

D. so

Rewrite the sentence without changing the meaning of the first one. 

1. What is Linh's plan for tonight?

What is Linh__________________? (DO)

2. Rosé talks a lot in class.

Rosé __________________. (TALKATIVE)

3. Lan is a girl with long black hair.

Lan__________________. (HAVE)

4. Her eyes are blue and round.

She __________________. (HAVE)

5. Hung often makes people laugh.

Hung is a __________________. (BOY)

Circle the correct option to complete each blank.

Dak Lak province is in the Central Highland of Viet Nam. It is popular for its (1)       landscape. Tourists to Dalak can visit Buon Me Thuot city. The city gets the name “the capital of coffee” (2)               it has the best coffee in Viet Nam. Another exciting place is Ban Don (Don Village). The village is famous for its long tradition of taming wild elephants. Tourist can (3)          in exciting activities in Dak Lak. They can go canoeing along Serepok river and visit the waterfall. They (4)          also ride a horse through the wild elephants in Yok Don (5) ____________  Park.

1. A. amazing

B. boring

C. sunny

2. A. but

B. so

C. because

3. A. take

B. join

C. do

4. A. must

B. can

C. shall

5. A. Nation

B. national

C. nationality

Read and answer the question.

Phong Nha - Ke Bang National Park is a UNESCO World Heritage Site, located in the Bo Trach and Minh Hoa Districts of central Quang Binh Province, in north- central Viet Nam. Phong Nha - Ke Bang is famous for its cave systems. It has 300 caves with a total length of about 70 km, of which only 20 have been surveyed by Vietnamese and British scientists. The park contains many fascinating rock formations and Ke Bang Forest. Travelers should take a boat ride through underground rivers to experience nature and enjoy fresh air.

1. Where is Phong Nha – Ke Bang?

_________________________________

2. Is Phong Nha - Ke Bang famous for beach systems?

_________________________________

3. How many caves does Phong Nha - Ke Bang have?

_________________________________

4. How should we take to experience Phong Nha - Ke Bang?

_________________________________

5. Is Phong Nha - Ke Bang a UNESCO World Heritage Site?

_________________________________

II. Đáp án đề thi học kì 1 tiếng Anh 6 Global success

Choose the correct answer and complete the sentence.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - A;

6 - D; 7 - B; 8 - A; 9 - D; 10 - A;

Rewrite the sentence without changing the meaning of the first one.

1. What is Linh's plan for tonight?

What is Linh_____doing tonight______? (DO)

2. Rosé talks a lot in class.

Rosé _____is a talkative girl.___. (TALKATIVE)

3. Lan is a girl with long black hair.

Lan____has long black hair______. (HAVE)

4. Her eyes are blue and round.

She ____has round blue eyes____. (HAVE)

5. Hung often makes people laugh.

Hung is a ______funny boy______. (BOY)

Circle the correct option to complete each blank.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

Read and answer the question.

1 - It is in the Bo Trach and Minh Hoa Districts of central Quang Binh Province, in north- central Viet Nam.

2 - No, it isn't.

3 - It has 300 caves.

4 - We should take a boat.

5 - Yes, it is.

Hướng dẫn dịch

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nằm trên địa bàn hai huyện Bố Trạch và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, phía bắc miền trung Việt Nam. Phong Nha - Kẻ Bàng nổi tiếng với hệ thống hang động. Nơi đây có 300 hang động với tổng chiều dài khoảng 70 km, trong đó chỉ có 20 hang được các nhà khoa học Việt Nam và Anh khảo sát. Công viên có nhiều thành tạo đá hấp dẫn và Rừng Kẻ Bàng. Du khách nên đi thuyền qua những dòng sông ngầm để trải nghiệm thiên nhiên và tận hưởng không khí trong lành.

Trên đây là Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 Global Success có đáp án. Tài liệu Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 sách Kết nối tri thức tổng hợp nhiều chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm giúp các em ôn tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
24 14.744
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success số 2