Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World số 4

Đề thi tiếng Anh lớp 6 kì 1 i-Learn Smart World có đáp án

Đề thi học kì 1 tiếng Anh 6 i-Learn Smart World có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 mới khác nhau giúp các em ôn tập kỹ năng tiếng Anh cơ bản. 

Đề thi tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên tập, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. chocolate B. chicken C. cheesecake D. schooling

2. A. medium B. menu C. egg D. spaghetti

3. A. pants B. assistant C. hamburger D. sandwich

4. A. information B. population C. question D. transportation

5. A. live B. listen C. think D. write

Read the article and choose the A, B, C for each question.

My name is Tyler. I love going to different festivals. I went to a great festival in my town last week called SummerFun. They hold so many great things there. There were lots of stands selling traditional foods and drinks. I ate so much. They also had lots of shows. I watched the fashion show and the talent show. I didn't have time to watch the puppet show, and I think puppets are boring. My friend, Jane, and I did the tug of war. We lost but it was still fun. My favorite thing was the music performance at the end. It wasn't Jane's favorite, though. Hers was the talent show. I can't wait for next year's festival. I'm going to bring all my friends.

1. Where was the festival?

A. Sumer Town

B. Tyler's town

C. a local park

2. What did they not have at the festival?

A. food stands

B. flower show

C. a puppet show

3. What did Tyler not watch?

A. a fashion show

B. a talent show

C. a puppet show

4. What was Tyler favorite thing?

A. the music performance

B. the talent show

C. the tug of war

5. What was Jane's favorite thing?

A. the fashion show

B. the talent show

C. the music performance

Give the correct form of the verbs in brackets.

1. We __________ (have) an English lesson on Monday. We___________ (not have) on Thursday.

2. Long ___________ (want) to go to the cinema on Sunday.

3. John __________ (be) a student. His brothers ___________ (be) workers.

4. Tomorrow __________ (be) Sunday. We ____________ (go) to Cuc Phuong National Park.

5. Mary often ___________ (help) her mother with the housework?

Write the correct words from the unit on the lines. The first letter is already there.

1. This kind of person thinks about other people all the time. K__________

2. This is a big building with a lot of shops, restaurants, and cafes. M__________

3. People often have one for their birthday. P__________

4. This is a sport we play with a racket and a shuttlecock. B__________

5. This is when someone's color hair is yellow. B__________

ĐÁP ÁN

Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - D; 

Read the article and choose the A, B, C for each question.

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

Hướng dẫn dịch

Tên tôi là tyler. Tôi thích đi đến các lễ hội khác nhau. Tôi đã tham dự một lễ hội lớn ở thị trấn của tôi vào tuần trước có tên là SummerFun. Họ nắm giữ rất nhiều điều tuyệt vời ở đó. Có rất nhiều gian hàng bán thức ăn và đồ uống truyền thống. Tôi đã ăn rất nhiều. Họ cũng đã có rất nhiều buổi biểu diễn. Tôi đã xem trình diễn thời trang và trình diễn tài năng. Tôi không có thời gian để xem múa rối, và tôi nghĩ múa rối thật nhàm chán. Bạn tôi, Jane, và tôi đã chơi kéo co. Chúng tôi thua nhưng vẫn vui. Điều yêu thích của tôi là buổi biểu diễn âm nhạc ở cuối. Tuy nhiên, đó không phải là sở thích của Jane. Hers là chương trình tài năng. Tôi không thể đợi đến lễ hội năm tới. Tôi sẽ mang theo tất cả bạn bè của tôi.

Give the correct form of the verbs in brackets.

1. We _____have_____ (have) an English lesson on Monday. We______don't have_____ (not have) on Thursday.

2. Long _____wants______ (want) to go to the cinema on Sunday.

3. John _____is_____ (be) a student. His brothers _____are______ (be) workers.

4. Tomorrow ______is____ (be) Sunday. We ______will go______ (go) to Cuc Phuong National Park.

5. Does Mary often _______help____ (help) her mother with the housework?

Write the correct words from the unit on the lines. The first letter is already there.

1. This kind of person thinks about other people all the time. Kind___

2. This is a big building with a lot of shops, restaurants, and cafes. Mall____

3. People often have one for their birthday. Party___

4. This is a sport we play with a racket and a shuttlecock. Badminton____

5. This is when someone's color hair is yellow. Blond___

Trên đây là Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật nhiều đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 khác nhau như:

Đánh giá bài viết
4 6.423
Sắp xếp theo

Tiếng anh 6

Xem thêm