Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World số 3

Đề tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 i-Learn Smart World có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em ôn luyện kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Đề thi tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. special B. celebrate C. excited D. center

2. A. Thanksgiving B. thinking C. there D. thin

3. A. positive B. negative C. tug D. future

4. A. games B. tables C. sentences D. movies

5. A. booked B. placed C. missed D. acted

Read the passage, choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best suits the blank. 

My best friend is Joe. He’s nine years old like me. Joe lives in a small house with his parents. Joe’s tall and quite fat. He (1) __________ big brown eyes and short hair. Joe and I spend a lot of time together. We both like sports. We often (2) __________ martial arts after school. We are in the school karate club. Joe is a great friend. He’s very (3) __________. He helps me when I can’t do my homework. He’s also good at magic. He’s going to sign up for the (4) __________ next month. Next Saturday is his birthday. We (5) __________ a party with chicken pasta and cola. I’ll buy a T-shirt for him. His favorite color is blue, so I’m going to look for a beautiful one in blue.

1. A. wears B. has C. is D. looks

2. A. do B. play C. go D. join

3. A. funny B. friendly C. selfish D. helpful

4. A. tug of war B. puppet C. talent show D. fashion show

5. A. are having B. has C. have D. having

Rewrite the following sentences without changing the meaning.

1. I want to have a cheeseburger.

→ I would ……………………………………………………..………

2. Why don’t we go to the movie theater?

→ Let’s ….……………………………………..………………………

3. Simon likes playing soccer in his free time.

→ Simon’s hobby……………………..………………………………

4. Tom's hair is black and curly.

Tom has ..............................................................................

5. My family has four members.

There ..............................................................................

Read the text then circle the best answer A, B or C to each of the questions.

MY DREAM HOUSE

A tree house is my most favourite house. It is on a tree, of course. But it is under the big branches of leaves. It’s made of wood. There is a big glass window on the roof. I can watch the birds inside the trees through that. There is a ladder from the ground to the floor of the house. I can run up and down it. The house is small, so I put no table and chair there. I like to store my favourite toys in the house. It’s also a wonderful hide away place. I can play hide and seek with my friends after school.

1. What is the passage about?

A. A house in the boy’s dream B. The boy’s favourite house C. Building a tree house

2. What is the material of the house?

A. Leaves B. Wood C. Glass

3. What does the word 'it' in line 4 mean?

A. the ladder B. the ground C. the floor

4. What does the boy like doing most with the tree house?

A. Watching birds from the house B. Playing with his favourite toys C. Hiding from his friends

Use the correct form of the word given in each sentence.

1. I don’t like horror films. They are __________. (scare)

A. scare B. scared C. scary D. scaredy

2. Today is a __________day. We can play badminton in the garden. (love)

A. love B. lovely C. lover D. lovelily

3. She is pretty, with long hair and a __________smile. (friend)

A. friends B. friendship C. friendless D. friendly

4. Simon is very __________when his friends have problems with their homework. (help)

A. helpful B. help C. helping D. helpfully

5. What’s __________favorite subject? (you)

A. you B. yours C. your D. yourself

6. Cần Thơ is __________for floating markets. (fame)

A. fame B. famous C. family D. famously

ĐÁP ÁN

Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1 - A; 2 - C; 3 - D; 4 - C; 5 - D;

Read the passage, choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best suits the blank.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - C; 5 - A;

Rewrite the following sentences without changing the meaning.

1. I want to have a cheeseburger.

→ I would ……like to eat a cheeseburger…………

2. Why don’t we go to the movie theater?

→ Let’s ….…go to the movie theater! ………

3. Simon likes playing soccer in his free time.

→ Simon’s hobby……………is to play soccer………

4. Tom's hair is black and curly.

Tom has ...........black curly hair.................

5. My family has four members.

There ........are four members in my family........................

Read the text then circle the best answer A, B or C to each of the questions.

1 - B; 2 - B; 3 - A; 4 - C;

Hướng dẫn dịch

NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC CỦA TÔI

Một ngôi nhà trên cây là ngôi nhà yêu thích nhất của tôi. Nó ở trên cây, tất nhiên. Nhưng đó là dưới những cành lá lớn. Nó làm bằng gỗ. Có một cửa sổ kính lớn trên mái nhà. Tôi có thể xem những con chim bên trong cây thông qua đó. Có một cái thang từ mặt đất lên tầng của ngôi nhà. Tôi có thể chạy lên và xuống nó. Nhà nhỏ nên tôi không đặt bàn ghế ở đó. Tôi thích lưu trữ đồ chơi yêu thích của tôi trong nhà. Nó cũng là một nơi ẩn náu tuyệt vời. Tôi có thể chơi trốn tìm với bạn bè sau giờ học.

Use the correct form of the word given in each sentence.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C; 6 - B;

Trên đây là Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2022 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật nhiều đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 khác nhau như:

Đánh giá bài viết
16 14.552
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm