Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World số 5

Đề tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 i-Learn Smart World có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh i-Learn Smart World Unit 1 - 5 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên tập, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. speaking B. teaching C. cleaning D. wearing

2. A. farmers B. stops C. markets D. walks

3. A. museums B. apartments C. buildings D. schools

4. A. chocolate B. chicken C. cheesecake D. school

5. A. meeting B. sweater C. egg D. special

Read the article and answer the questions.

A Famous Festival in Vietnam

In Vietnam, people celebrate many different festivals each year. The biggest festival in Vietnam is Tết. This celebrates the beginning of the Lunar New Year. Vietnamese people have to prepare a lot for this festival. Before Tết, people buy fruits and flowers from the market and decorate their houses. Most people buy a special tree with lots of flowers. In the north of Vietnam, people buy peach trees with pink flowers. In the south, people buy apricot trees with yellow flowers. Everyone cleans their house before Tết. This is very important because you shouldn't clean it during Tết. During Tết, people visit their family and friends. Few people go to school or work. Children wear new clothes and get lucky money. It's a great time to watch lion dances and fireworks. Everyone is happy and excited about the New Year. Vietnamese people love to celebrate this festival.

1. Do people celebrate many different festivals each year?

………………………………………………………………

2. Is Tết the biggest festival in Vietnam?

…………………………………………………………………

3. What do people often do before Tết?

…………………………………………………………………

4. What do people often do during Tết?

…………………………………………………………………

5. In the North of Vietnam, what type of tree do people buy?

…………………………………………………………………

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

1. My house _________ (not have) a garage.

2. My mom usually _________ (go) shopping at the supermarket at the weekend.

3. I really like _________ (use) tablets.

4. We (visit) ________________ our grandparents in the countryside now.

Unscramble the sentences.

1. he/ look/ What/ does/ like? →……………………………………………………….

2. tall/ and hair./ has/ black/ He’s →……………………………………………………….

3. he/ glasses?/ white/ Is/ wearing →……………………………………………………….

4. wearing/ a/ dress./ blue/ She/ is →……………………………………………………….

5. your/ Is/ friend/ a girl/ boy? a/ or →……………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - A; 

Read the article and answer the questions.

1 - Yes, they are.

2 - Yes, it is.

3 - They buy fruits and flowers from the market and decorate their houses.

4 - They visit their family and friends.

5 - They buy peach trees with pink flowers.

Google dịch

Một lễ hội nổi tiếng ở Việt Nam

Ở Việt Nam, người dân tổ chức nhiều lễ hội khác nhau mỗi năm. Lễ hội lớn nhất ở Việt Nam là Tết. Điều này kỷ niệm sự khởi đầu của Tết Nguyên đán. Người Việt Nam phải chuẩn bị rất nhiều cho lễ hội này. Trước Tết, mọi người mua trái cây và hoa từ chợ về trang hoàng nhà cửa. Hầu hết mọi người mua một cây đặc biệt với rất nhiều hoa. Ở miền Bắc, người ta mua cây đào có hoa màu hồng. Ở miền nam, người ta mua mai hoa vàng. Mọi người dọn dẹp nhà cửa trước Tết. Điều này rất quan trọng vì bạn không nên lau chùi nó trong dịp Tết. Trong dịp Tết, mọi người đi thăm gia đình và bạn bè của họ. Ít người đi học hoặc đi làm. Trẻ em mặc quần áo mới và nhận tiền lì xì. Đây là thời điểm tuyệt vời để xem múa lân và bắn pháo hoa. Mọi người đều vui vẻ và háo hức đón chào năm mới. Người Việt Nam thích tổ chức lễ hội này.

Unscramble the sentences.

1. he/ look/ What/ does/ like? →………………What does he look like?…….

2. tall/ and/ hair./ has/ black/ He’s →…………He's tall and has black hair ……….

3. he/ glasses?/ white/ Is/ wearing →…………Is he wearing white glasses?………….

4. wearing/ a/ dress./ blue/ She/ is →………She is wearing a blue dress.……….

5. your/ Is/ friend/ a girl/ boy? a/ or →……Is your boyfriend a girl or a boy?………….

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

1. My house _____doesn't have____ (not have) a garage.

2. My mom usually _____goes____ (go) shopping at the supermarket at the weekend.

3. I really like ____using_____ (use) tablets.

4. We (visit) ________are visiting________ our grandparents in the countryside now.

Trên đây là Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật nhiều đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 khác nhau như:

Đánh giá bài viết
2 8.721
Sắp xếp theo

Tiếng anh 6

Xem thêm