Bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ Đ THI HC KÌ 1 LP 6 NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TIẾNG ANH ĐÁP ÁN
ĐỀ 1
I. LISTEN (2.0 marks)
Question 1: You will hear to Matt and Amy talking in a restaurant. You will hear the
conversation twice then circle the correct answer.(1.25m)
0. Matt has a nice new ____
A. jacket.
B. shirt.
C. shorts.
1. Matt bought a hat for ______
A. $ 12.
B. $ 16.
C. $ 18.
2. Amy wants to eat ______
A. chicken pasta.
B. cake.
C. salad.
3. Matt wants to eat _______
A. spaghetti.
B. pizza.
C. a hamburger.
4. The restaurant’s out of ____________
A. bean.
B. fries.
C. soup.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. Amy wants to drink _______
A. orange juice.
B. soda.
C. water.
Question 2: You will listen twice about Peter is buying some clothes in the store then write
“True” or “False” (0.75m).
1. Peter wants a red sweater.
2. Peter wants the sweater in medium.
3. Peter tries on some large dark blue jeans.
4. The jeans are twenty-five dollar.
…True……
……………
……………
……………
II. USEFUL LANGAUGE (2.0marks)
Question 3: You will fill the blanks. The words in the box will help you. (1.5ms)
seafood movie friendly sweater battle Vietnamese
1. Nguyen Hue was a famous…………………………….….king
2. The …………………………….…. is a fight between two armies.
3. What kind of…………………………….…. do you want to watch? I like cartoon.
4. I want to buy a …………………………….…. in blue in medium.
5. She is going to the restaurant at the weekend to enjoy…………………………….…..
6. He is …………………………….….and very funny.
Question 4: You will unscramble the sentences. (0.5m)
1. watch / we / Night Fright? / don’t / Why /
………………………………………………………………………………………………..
2. don’t / I / really / horrors. / like /
………………………………………………………………..………..……………………..
READ (2.0marks)
Question 5: You will read carefully and write Yes or No.(1.0m)
Jazz is a popular kind of music all around the world. It started from the late 19
th
to early 20
th
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
century in New Orleans, USA. At first, jazz was a mix of European classical music, American
blues, and South American music. Its style changed over the years. Now, people can hear jazz in
clubs, concert halls and at large festivals around the world.
1. Jazz started in the USA.
2. It began in the 18
th
century.
3. Jazz was a mix of European classical music and American blues only.
4. Nowadays, people can hear jazz in clubs.
Question 6: You will read the article carefully and answer the questions. (1m)
Alex Woods, July 27
Stephenie Meyer is an American writer who is famous for the Twilight book series. She was
born 1973 in Connecticut, USA. She studied English Literature at Brigham Young University.
Stephenie started writing the Twilight series after a dream about a young girl falling in love
with a vampire. She spent three months writing the first book Twilight. The book was
successful and she becomes a popular name all over the world.
1. What does Stephenie Meyer do? =>
2. When was she born? =>
3. Where did she study? =>
4. What was her dream about? =>
IV. WRITE (2.0marks)
Question 7: You will read An’s email to his friend about going to the movies then you will
use your ideas to write a correct email. (1.0m)
1. Hi, Nam. Thanks for asking
me to the movies.
Hi, Nam.
Thanks for asking me to the movies.
2. Your friend,
An
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
3. Sorry, I don’t want to watch
Mix It Up.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Đề thi tiếng Anh lớp 6 chương trình mới học kì 1 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới cơ bản như: Chọn từ có cách phát âm khác, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, Tìm lỗi sai và sửa, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi ... kèm theo giải đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 6 có thể đối chiếu bài làm với kết quả trên VnDoc.com một cách nhanh và chính xác nhất. VnDoc.com hy vọng rằng bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 cuối học kì này sẽ là tài liệu ôn thi học kì 1 năm 2019 - 2020 hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 6.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Bộ 6 đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kỳ 1 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì môn tiếng Anh lớp 6 có cấu trúc giống với đề thi tiếng Anh chính thức của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 6 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Trên đây là Bộ đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 5.113
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm