Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Vật lý (Hệ GDTX) - Có đáp án

1 4.176

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

Mã đề thi: 263

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013
Môn thi: VẬT LÝ - Giáo dục thường xuyên

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Cho biết: hằng số Plăng h= 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1eV = 1,6.10-19J.

Câu 1: Trong chân không, bước sóng của tia X lớn hơn bước sóng của 
A. tia tử ngoại.            B. ánh sáng nhìn thấy.          C. tia hồng ngoại.           D. tia gamma.

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:

Câu 3: Khi có sóng dừng trên dây thì khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 
A. một bước sóng.             B. một phần ba bước sóng.
C. một nửa bước sóng.      D. một phần tưbước sóng.

Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức
. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độdòng điện trong mạch là

Câu 5: Ở cùng một nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động điều hoà với chu kì 0,6s; con lắc đơn có chiều dài ℓ2 dao động điều hoà với chu kì 0,8 s. Tại đó, con lắc đơn có chiều dài (ℓ1+ ℓ2) dao động điều hoà với chu kì
A. 0,2 s.          B. 1,4 s.           C. 1,0 s.           D. 0,7 s.

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos100πt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trởR, cuộn cảm thuần có độ tự cảm  và tụ điện có điện dung , Để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại thì biến trở được điều chỉnh đến giá trị bằng
A. 50 Ω.           B. 150 Ω.           C. 100 Ω.           D. 75 Ω.

Câu 7: Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ bằng 5 cm. Quãng đường vật đi được trong 2,5T là
A. 10 cm.            B. 50 cm.          C. 45 cm.           D. 25 cm.

Câu 8: Tia β- là dòng các hạt
A. phôtôn.             B. pôzitron.           C. êlectron.          D. prôtôn.

Câu 9: Chiếu xiên góc lần lượt bốn tia sáng đơn sắc màu cam, màu lam, màu đỏ, màu chàm từ không khí vào nước với cùng một góc tới. So với phương của tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu
A. cam.             B. đỏ.          C. chàm.          D. lam.

Câu 10: Chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn có chiều dài ℓ ở nơi có gia tốc trọng trường g là:

Câu 11: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa vào hiện tượng
A. phản xạ ánh sáng.           B. nhiễu xạ ánh sáng.           C. giao thoa ánh sáng.           D. tán sắc ánh sáng.

Câu 12: Khi nói về dao động điều hoà của một vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật luôn ngược chiều nhau.
B. Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động chậm dần.
C. Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

Câu 13: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos10t (cm) (t tính bằng s). Tốc độ cực đại của vật này là
A. 250 cm/s.           B. 50 cm/s.            C. 5 cm/s.           D. 2 cm/s.

Câu 14: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc ω và có biên độ. Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí có li độ A/2 và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

Câu 15: Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Hiện tượng quang điện có thể xảy ra khi chiếu vào tấm kẽm bằng
A. ánh sáng màu tím.          B. tia X.           C. ánh sáng màu đỏ.          D. tia hồng ngoại.

Câu 16: Trong chân không, năng lượng của mỗi phôtôn ứng với ánh sáng có bước sóng 0,75 µm bằng
A. 2,65 eV.          B. 1,66 eV.          C. 2,65 MeV.         D. 1,66 MeV.

Câu 17: Quang phổ liên tục của ánh sáng do một vật phát ra
A. không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.
B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật đó.
C. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật đó.
D. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.

Câu 18: Dao động của con lắc đồng hồ là
A. dao động cưỡng bức.          B. dao động duy trì.
C. dao động tắt dần.                D. dao động điện từ.

Câu 19: Một sóng âm có tần số 450 Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 360 m/s. Coi môi trường không hấp thụ âm. Trên một phương truyền sóng, hai điểm cách nhau 2,4 m luôn dao động
A. cùng pha với nhau.             B. lệch pha nhau π/4
C. lệch pha nhau π/2.             D. ngược pha với nhau.

Câu 20: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình:
. Biên độ dao động của vật là
A. 7 cm.          B. 3 cm.           C. 1 cm.           D. 5 cm.

Câu 21: Theo tiên đề Bo, khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng EM = -1,51eV sang trạng thái dừng có năng lượng EK = -13,6eV thì nó phát ra một phôtôn có tần số bằng
A. 2,92.1015Hz.      B. 2, 28.1015Hz.       C. 4,56.1015Hz.       D. 0, 22.1015Hz.

Câu 22: Một hạt nhân 5626Fe có
A. 56 nuclôn.          B. 82 nuclôn.           C. 30 prôtôn.           D. 26 nơtron.

Câu 23: Cho phản ứng hạt nhân . Biết khối lượng của các hạt 10n; 147N; 146C và 11P lần lượt là 1,0087 u; 14,0031 u; 14,0032 u và 1,0073 u. Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này:
A. tỏa năng lượng 1,211 eV.        B. thu năng lượng 1,211 eV.
C. tỏa năng lượng 1,211 MeV.     D. thu năng lượng 1,211 MeV.

Câu 24: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.
B. Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường.
C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
D. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.

Câu 25: Điện áp hiệu dụng U và điện áp cực đại U0 ở hai đầu một đoạn mạch xoay chiều liên hệ với nhau theo công thức:

Câu 26: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định. Biết tần số dao động riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của mạch bằng 2f thì phải thay tụ điện trên bằng một tụ điện có điện dung là
A. C/4         B. 4C.          C. C/2           D. 2C.

Câu 27: Ởmặt thoáng của một chất lỏng tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng biên độ và cùng tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực đại là
A. 6.            B. 9.            C. 7.          D. 8.

Câu 28: Khi nói về mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, phát biểu nào sau đây sai?
A. Năng lượng điện từ của mạch không thay đổi theo thời gian.
B. Năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện.
C. Cường độ dòng điện trong mạch và điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hòa ngược pha nhau.
D. Năng lượng từ trường tập trung trong cuộn cảm.

Câu 29: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 600 nm. Tần số của ánh sáng này là
A. 2.1014Hz.          B. 5.1011Hz.         C. 2.1011Hz.          D. 5.1014Hz.

Câu 30: Đặt điện áp u = 200cos100πt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung
. Công suất điện tiêu thụ của mạch là
A. 400 W.          B. 50 W.          C. 100 W.          D. 200 W.

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos2πft vào hai đầu một tụ điện. Nếu đồng thời tăng U và f lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện sẽ
A. tăng 1,5 lần.              B. giảm 2,25 lần.            C. giảm 1,5 lần.            D. tăng 2,25 lần.

Câu 32: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 2,6 năm, ban đầu có N0 hạt nhân. Thời gian để số hạt nhân của chất phóng xạ này còn lại  là
A. 41,6 năm.            B. 16 năm.            C. 2,6 năm.           D. 10,4 năm.

Câu 33: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng điện từ là sóng ngang.                                B. Sóng điện từ là sóng dọc.
C. Sóng điện từ truyền được trong chân không.        D. Sóng điện từ mang năng lượng.

Câu 34: Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng
A. quang điện trong.                     B. cảm ứng điện từ.
C. phát xạnhiệt êlectron.               D. quang – phát quang.

Câu 35: Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm có p cặp cực (p cực nam và p cực bắc). Khi rôto quay đều với tốc độn vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số:

Câu 36: Trong phản ứng hạt nhân, không có sự bảo toàn 
A. năng lượng toàn phần.           B. động lượng.
C. số nuclôn.                             D. khối lượng nghỉ.

Câu 37: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện. Khi hoạt động, cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là i = 0,025cos5000t (A). Biểu thức điện tích ở một bản của tụ điện là:

Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,65 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng bậc 6 là
A. 0,78 mm.            B. 7,80 mm.            C. 6,50 mm.           D. 0,65 mm.

Câu 39: Một máy biến áp lí tưởng gồm cuộn sơ cấp có 2000 vòng dây và cuộn thứ cấp có 1000 vòng dây. Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là
A. 50 V.             B. 800 V.            C. 400 V.             D. 100 V.

Câu 40: Khi truyền tải điện năng có công suất không đổi đi xa với đường dây tải điện một pha có điện trở R xác định. Để công suất hao phí trên đường dây tải điện giảm đi 100 lần thì ở nơi truyền đi phải dùng một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là
A. 100.              B. 50.              C. 10.              D. 40.

1 4.176
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Vật lý (Hệ GDTX) - Có đáp án để xem.
Học tập Xem thêm