Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 2

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 6 năm 2019

Đề luyện thi đầu vào lớp 6 môn Anh văn có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

I. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. What do your student often ________ after school ?

A. do B. does C. did

2. Our children ________ dinner at five thirty

A. Has B. have C. are

3. Could you tell me ________ time, please ?

A. A B. the C. that

4. My brother ________ get up at six o’clock every morning

A. isn’t B. doesn’t C. don’t

5. Would you like ________ more tea ?

A. any B. have C. some

II. Chọn các động từ cho sẵn và cho dạng đúng của các động từ đó sao cho phù hợp với các câu sau.

to wearto cometo beto liveto draw
to liveto borrowto copeto hearto look

1. What time does the next bus _____, please?

2. She can’t___________ you, I’m afraid. She’s deaf.

3. I think Peter is going to be an artist. He _____ so well.

4. What colour _____ your new shoes?

5. Would you like to___________ to my party on Friday?

6. Can you___________ after the children tonight?

7. My brother___________ with a French family now.

8. They___________ many books from the library yesterday afternoon.

9. Shall I__________ my blue dress or red dress to the party?

10. Anna always _____ the way I dress.

III. Em hãy chọn những từ, câu có sẵn để điền vào đoạn hội thoại.

A. How are you?

B. Goodbye

C. Thank

D. Sit

E. Good morning

F. How are you?

G. See you later

H. What’s your name?

I. How do you spell it?

J. Where do you live?

Nam : Good morning

Huong : (1) ________

Nam: Please (2) _______ down. My name is Nam. (3) _______ ?

Huong : My name is Nguyen Thanh Huong.

Nam : (4) _______ ?

Huong : H-U-O-N-G.

Nam : (5) _______, Huong ?

Huong : I’m fine, (6) _______ you ?

Nam : (7) _______ , Huong ?

Huong : I’m eleven years old.

Nam : (8) _______ ?

Huong : I live in Ha Noi city.

Nam : I live in Ho Chi Minh city. (9) _______

Huong : (10) _______ .

IV. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau.

1. Mary got up at 8.30 last Sunday.

______________________________________.

2. She’s going to play tennis after school.

______________________________________.

3. James wants to be a doctor.

______________________________________.

4. It was sunny and windy in Ha Noi yesterday.

______________________________________.

5. The station? Go ahead, and then turn left at the traffic lights. It is on the right.

______________________________________.

ANSWER KEY

I. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. A. do

2. B. have

3. B. the

4. B. doesn’t

5. D. some

II. Chọn các động từ cho sẵn và cho dạng đúng của các động từ đó sao cho phù hợp với các câu sau.

1. What time does the next bus leave, please?

2. She can’t hear you, I’m afraid. She’s deaf.

3. I think Peter is going to be an artist. He draws so well.

4. What colour are your new shoes?

5. Would you like to come to my party on Friday?

6. Can you look after the children tonight?

7. My brother is living with a French family now.

8. They borrowed many books from the library yesterday afternoon.

9. Shall I wear my blue dress or red dress to the party?

10. Anna always copies the way I dress.

III. Em hãy chọn những từ, câu cho sẵn để điền vào hội thoại.

1. e . Good morning

2. d. sit

3. h. What’s your name?

4. i. How do you spell it? .

5. f. How are you?

6. c. thank

7. a. How old are you?

8. j. Where do you live?

9. b. Goodbye

10. g. See you later.

IV. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau.

1. What time did Mary get up last Sunday?

2. What is she going to do after school?

3. What does James want to be?

4. What was the weather like in Ha Noi yesterday?

5. Can/ (Could) you tell / (show) me the way to the station (please)?

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 6 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
33 12.062
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm