Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 5 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 5

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 5 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 5 năm 2016 - 2017 trực tuyến

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 5 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 5

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Tính: 74 x 4 = ...

Câu 2: Tính 48 : 6 = ...

Câu 3: Tính: 36 : 4 x 6 = ...

Câu 4: Số liền trước số 400 là...

Câu 5: Số liền sau số 475 là...

Câu 6: So sánh: 146 + 258 ... 254 + 152

Câu 7: 1/5 của 45 là ...

Câu 8: 1/6 của 24km là... km

Câu 9: Tìm X, biết X x 3 x 5 = 15. Vậy X = ...

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tính 28 + 492 = ...

a) 520 b) 410 c) 510 d) 420

Câu 2: Tính 28 x 3 =...

a) 104 b) 94 c) 84 d) 64

Câu 3: Tính 21 x 2 : 6 = ...

a) 4 b) 7 c) 36 d) 3

Câu 4: Tính 56 x 3 - 48 = ...

a) 147 b) 150 c) 127 d) 120

Câu 5: 1/3 của 21 là ...

a) 7 b) 24 c) 7m d) 8m

Câu 6: 1/6 của 42kg là ...

a) 6kg b) 36kg c) 5kg d) 7kg

Câu 7: Tìm x, biết x : 6 = 45 - 36. Vậy x = ...

a) 60 b) 48 c) 54 d) 58

Câu 8: Tính 100 - 98 + 96 - 94 + 92 - 90 + ... + 52 - 50 = ...

a) 24 b) 26 c) 34 d) 32

Câu 9: Mẹ có 36 quả táo. Mẹ cho An 1/6 số quả táo. Sau khi cho An, mẹ còn lại số quả táo là ...

a) 24 quả b) 30 quả c) 6 quả d) 32 quả

Câu 10: Hiện nay mẹ 35 tuổi. Tuổi Lan ít hơn 1/5 tuổi mẹ là 3 tuổi. Tuổi Lan hiện nay là: ...

a) 4 tuổi b) 33 tuổi c) 10 tuổi d) 1 tuổi

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 5

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

1 < 2 < 15 < 20 < 8 < 12 < 14 < 19 < 18 < 4 < 6 < 7 < 3 < 11 < 17 < 5 < 16 < 10 < 13 < 9

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: 296 Câu 2: 8 Câu 3: 54 Câu 4: 399 Câu 5: 476

Câu 6: < Câu 7: 9 Câu 8: 4 Câu 9: 1

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: a Câu 2: c Câu 3: b Câu 4: d Câu 5: a

Câu 6: d Câu 7: c Câu 8: b Câu 9: c Câu 10: a

Đánh giá bài viết
4 5.964
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm