Kế hoạch điều chỉnh Tiếng Việt lớp 3 theo công văn 3969

Nội dung dạy học lớp 3 môn Tiếng Việt

Điều chỉnh nội dung dạy học với học sinh lớp 3 năm 2021 - 2022 theo Công văn số 3969 /BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng 9 năm 2021 để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm bảo khoa học, hiệu quả, mời các bạn tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, từ đó các giáo viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với lớp học của mình.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC ĐỐI VỚI LỚP 3

(Kèm theo Công văn số 3969 /BGDĐT-GDTH ngày10 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Kế hoạch điều chỉnh môn Tiếng Việt 3 theo Công văn 3969

1. Môn: Tiếng Việt

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

Ghi chú

Chủ đề/
Mạch nội dung

Phân môn

Tên bài học

Tiết học/
thời lượng

1

Măng non

Tập đọc-Kể chuyện

Cậu bé thông minh

1,2

GDKNS: Tư duy sáng tạo. Ra quyết định. Giải quyết vấn đề

Chính tả

Tập chép: Cậu bé thông minh

1

Điều chỉnh: Nghe viết Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Hai bàn tay em

3

HS tự học thuộc lòng ở nhà

Luyện từ và câu

Ôn từ chỉ sự vật. So sánh

1

Bài tập 3: Giảm yêu cầu nêu lí do vì sao thích hình ảnh so sánh.

Tập viết

Ôn chữ hoa: A

1

Chính tả

Nghe viết: Chơi chuyền

2

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn

1

Bài tập 1: GV có thể nói một số thông tin về Đội TNTP Hồ Chí Minh cho HS biết.

2

Tập đọc-Kể chuyện

Ai có lỗi?

3,4

GDKNS: Giao tiếp ứng xử văn hóa. Thể hiện sự cảm thông. Kiểm soát cảm xúc

Chính tả

Nghe viết: Ai có lỗi ?

3

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Cô giáo tí hon.

5

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?

2

Tập viết

Ôn chữ hoa: Ă, Â

2

Chính tả

Nghe viết: Cô giáo tí hon

4

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Viết đơn

1

3

Mái ấm

Tập đọc-Kể chuyện

Chiếc áo len

6,7

GDKNS: Kiểm soát cảm xúc. Tự nhận thức. Giao tiếp:ứng xử văn hóa

Chính tả

Nghe viết: Chiếc áo len

5

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Quạt cho bà ngủ.

8

HS tự học thuộc lòng ở nhà

Luyện từ và câu

So sánh.Dấu chấm.

3

Tập viết

Ôn chữ hoa: B

3

Chính tả

Tập chép: Chị em

6

Điều chỉnh: Nghe viết Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn

3

4

Tập đọc-Kể chuyện

Người mẹ

9,10

GDKNS: Ra quyết định, giải quyết vấn đề. Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân.

Chính tả

Nghe viết: Người mẹ

7

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Ông ngoại

11

GDKNS: Giao tiếp trình bày suy nghĩ. Xác định giá trị

Luyện từ và câu

MRVT: Gia đình.Ôn tập câu Ai là gì?

4

Tập viết

Ôn chữ hoa: C

4

Chính tả

Nghe viết: Ông ngoại

10

Tập làm văn

Nghe kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn

4

Giảm bài tập 2.

GDKNS: Giao tiếp. Tìm kiếm, xử lí thông tin

5

Tới trường

Tập đọc-Kể chuyện

Người lính dũng cảm

12,13

Tích hợp GDBVMT

Chính tả

Nghe viết: Người lính dũng cảm

11

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tập đọc

Cuộc họp của chữ viết.

14

Luyện từ và câu

So sánh.

5

Tập viết

Ôn chữ hoa: C (tiếp theo)

5

Chính tả

Tập chép: Mùa thu của em

12

Điều chỉnh: Nghe viết Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Tập tổ chức cuộc họp

5

Không dạy

6

Tập đọc-Kể chuyện

Bài tập làm văn

15,16

Chính tả

Nghe viết: Bài tập làm văn

13

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Nhớ lại buổi đầu đi học.

17

Luyện từ và câu

MRVT: Trường học.Dấu phẩy.

6

Tập viết

Ôn chữ hoa: D, Đ

6

Chính tả

Nghe viết: Nhớ lại buổi đầu đi học

14

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Kể lại buổi đầu em đi học

6

GDKNS: Giao tiếp. Lắng nghe tích cực

7

Cộng đồng

Tập đọc-Kể chuyện

Trận bóng dưới lòng đường

18,19

GDKNS: Kiểm soát cảm xúc. Ra quyết định. Đảm nhận trách nhiệm

Chính tả

Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường

14

Điều chỉnh: Nghe viết Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Bận

20

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

GDKNS: Tự nhận thức. Lắng nghe tích cực

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái.So sánh.

7

Giảm bài tập 3.

Tập viết

Ôn chữ hoa: E, Ê

7

Chính tả

Nghe viết: Bận

15

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Nghe kể: Không nỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp

7

Giảm bài tập 2.

GDKNS: Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân. Đảm nhận trách nhiệm. Tìm kiếm sự hỗ trợ

8

Tập đọc-Kể chuyện

Các em nhỏ và cụ già

21,22

GDKNS: Xác định giá trị. Thể hiện sự cảm thông

Chính tả

Nghe viết: Các em nhỏ và cụ già

16

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Tiếng ru

23

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Luyện từ và câu

MRVT: Cộng đồng.Ôn tập câu Ai làm gì?

8

Tập viết

Ôn chữ hoa: G

8

Chính tả

Nhớ viết : Tiếng ru

17

Tập làm văn

Kể về người hàng xóm

8

Tích hợp GGD BVMT

9

Ôn tập giữa học kì I

Tập đọc-Kể chuyện

Ôn tập giữa học kì I

24,25

Chính tả

Ôn tập giữa học kì I

18

Tập đọc

Ôn tập giữa học kì I

26

Luyện từ và câu

Ôn tập giữa học kì I

9

Tập viết

Ôn tập giữa học kì I

9

Chính tả

Kiểm tra

19

Tập làm văn

Kiểm tra

9

10

Quê hương

Tập đọc-Kể chuyện

Giọng quê hương

26,27

Chính tả

Nghe viết: Quê hương ruột thịt

20

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tích hợp biển- hải đảo

Tập đọc

Thư gửi bà

28

GDKNS: Tự nhận thức bản thân. Thể hiện sự cảm thông

Luyện từ và câu

So sánh. Dấu chấm

10

BVMT

Tập viết

Ôn chữ hoa: G (tiếp theo)

10

Tích hợp GD BVMT

Chính tả

Nghe viết: Quê hương

21

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tích hợp GDBVMT

Tập làm văn

Tập viết thư và phong bì thư

10

Tích hợp GDBVMT

11

Tập đọc-Kể chuyện

Đất quý, đất yêu

21,22

GDBVMT, GDKNS: Xác định giá trị. Giao tiếp -Lắng nghe tích cực

Chính tả

Nghe viết: Tiếng hò trên sông

22

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tích hợp GDBVMT

Tập đọc

Vẽ quê hương

23

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Tích hợp GDBVMT

Luyện từ và câu

MRVT: Quê hương.Ôn tập câu Ai làm gì?

11

Tích hợp GDBVMT

Tập viết

Ôn chữ hoa: G (tiếp theo)

11

Chính tả

Nhớ viết: Vẽ quê hương

23

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Nghe kể: Tôi có đọc đâu. Nói về quê hương(tr 92)

11

Giảm bài tập 1

Tích hợp GD BVMT, Tích hợp biển, hải đảo

12

Bắc - Trung - Nam

Tập đọc-Kể chuyện

Nắng phương Nam.

23,24

Tích hợp GDBVMT

Chính tả

Nghe viết: Chiều trên sông Hương

24

Tích hợp GDBVMT

Tập đọc

Cảnh đẹp non sông.

25

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Tích hợp GDBVMT

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái.So sánh.

12

Tập viết

Ôn chữ hoa: H

12

Chính tả

Nghe viết: Cảnh đẹp non sông

25

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Nói, viết về cảnh đẹp đất nước.

12

GDBVMT, GDKNS: Tư duy sáng tạo. Tìm kiếm và xử lí thông tin

13

Tập đọc-Kể chuyện

Người con của Tây Nguyên.

25,26

Tích hợp GDQP&AN

Chính tả

Nghe viết: Đêm trăng trên Hồ Tây

26

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tích hợp GDBVMT

Tập đọc

Cửa Tùng.

27

Tích hợp GD BVMT, GDAN&QP

Luyện từ và câu

MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than.

13

Tích hợp GDQP&AN

Tập viết

Ôn chữ hoa: I

13

Chính tả

Nghe viết: Vàm Cỏ Đông

27

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tích hợp GDBVMT

Tập làm văn

Viết thư

13

GDKNS: Giao tiếp ứng xử văn hóa. Thể hiện sự cảm thông. Tư duy sáng tạo.

14

Anh em một nhà

Tập đọc-Kẻ chuyện

Người liên lạc nhỏ.

40,41

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tích hợp GDQP&AN

Chính tả

Nghe viết: Người liên lạc nhỏ

27

Tập đọc

Nhớ Việt Bắc.

42

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào?

14

Tập viết

Ôn chữ hoa: K

14

Chính tả

Nghe viết: Nhớ Việt Bắc

28

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Nghe-kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động.

14

Giảm bài tập 1

15

Tập đọc-Kể chuyện

Hũ bạc của người cha.

43,44

GDKNS: Tự nhận thức bản thân. Xác định giá trị

Chính tả

Nghe viết: Hũ bạc của người cha

29

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Nhà rông ở Tây Nguyên.

45

Luyện từ và câu

MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh.

15

Tập viết

Ôn chữ hoa: L

15

Chính tả

Nghe viết: Nhà rông ở Tây Nguyên

30

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Nghe- Kể: Giấu cày. Giới thiệu tổ em.

15

Giảm bài tập 1

16

Thành thị và nông thôn

Tập đọc-Kể chuyện

Đôi bạn.

46,47

GDKNS: Tự nhận thức bản thân. Xác định giá trị. Lắng nghe tích cực

Chính tả

Nghe viết: Đôi bạn

31

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Về quê ngoại.

48

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Tích hợp GDBVMT

Luyện từ và câu

MRVT: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy.

16

Tập viết

Ôn chữ hoa: M

16

Chính tả

Nhớ viết: Về quê ngoại

32

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị nông thôn

16

Giảm bài tập 1

Tích hợp GDBVMT

17

Tập đọc-Kể chuyện

Mồ Côi xử kiện.

49,50

Chính tả

Nghe viết: Vầng trăng quê em

33

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tích hợp GDBVMT

Tập đọc

Anh Đom Đóm.

51

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Luyện từ và câu

Ôn về từ chỉ đặc điểm.Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy.

17

Tích hợp GDBVMT

Tập viết

Ôn chữ hoa: N

17

Chính tả

Nghe viết: Âm thanh thành phố

34

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Viết về thành thị, nông thôn

17

Tích hợp GDBVMT

18

Ôn tập cuối học kì I

Tập đọc-Kể chuyện

Ôn tập cuối học kì I

52,53

Chính tả

Ôn tập cuối học kì I

35

Tập đọc

Ôn tập cuối học kì I

54

Luyện từ và câu

Ôn tập cuối học kì I

18

Tập viết

Ôn tập cuối học kì I

18

Chính tả

Kiểm tra

36

Tập làm văn

Kiểm tra

18

19

Bảo vệ Tổ Quốc

Tập đọc-Kể chuyện

Hai Bà Trưng

55,56

GDQP&AN, GDKNS: Đặt mục tiêu. Đảm nhận trách nhiệm. Kiên định. Giải quyết vấn đề

Chính tả

Nghe viết: Hai Bà Trưng

37

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội.

57

Không dạy bài này.

Chuyển sang tiết Tập làm văn (GV cho HS đọc trước khi thực hành tập làm văn).

Tích hợp GDQP&AN
GDKNS

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

19

Bài tập 3: giảm ý c.

Tập viết

Ôn chữ hoa: N (tiếp theo)

19

Tích hợp GDQP&AN

Chính tả

Nghe viết: Trần Bình Trọng

38

Tập làm văn

Nghe- Kể: Chàng trai làng Phù Ủng

19

Không dạy bài này.

GDKNS: Lắng nghe tích cực. Thể hiện sự tự tin. Quản lí thời gian

20

Tập đọc-Kể chuyện

Ở lại với chiến khu

58, 59

GDQP&AN, GDKNS: Đảm nhận trách nhiệm. Tư duy sáng tạo: bình luận nhận xét. Lắng nghe tích cực

Chính tả

Nghe viết: Ở lại với chiến khu

39

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Chú ở bên Bác Hồ

60

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

GDQP&AN; GDKNS: Thể hiện sự cảm thông. Kiềm chế cảm xúc. Lắng nghe tích cực

Luyện từ và câu

MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy.

20

Tập viết

Ôn chữ hoa: N (tiếp theo)

20

Chính tả

Nghe viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

40

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Báo cáo hoạt động.

20

Không yêu cầu làm bài 2.

21

Sáng tạo

Tập đọc-Kể chuyện

Ông tổ nghề thêu

61, 62

Chính tả

Nghe viết: Ông tổ nghề thêu

41

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Bàn tay cô giáo

63

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?

21

- Bài tập 2: giảm ý b hoặc c.

- Bài tập 3: giảm ý b hoặc c.

Tập viết

Ôn chữ hoa: O, Ô, Ơ

21

GDBVMT

Chính tả

Nhớ viết: Bàn tay cô giáo

42

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Nói về trí thức. Nghe kể: Nâng niu từng hạt giống.

21

Giảm bài tập 2.

22

Tập đọc-Kể chuyện

Nhà bác học và bà cụ

64, 65

Chuyển thành yêu cầu “Kể lại từng đoạn của câu chuyện”.

Chính tả

Nghe viết: Ê-đi-xơn

43

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Cái cầu

66

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Luyện từ và câu

MRVT: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi.

22

- Bài tập 2: giảm ý c hoặc d.

Tập viết

Ôn chữ hoa: P

22

GDBVMT

Chính tả

Nghe viết: Một nhà thông thái

44

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Nói, viết về người lao động trí óc.

22

23

Nghệ thuật

Tập đọc-Kể chuyện

Nhà ảo thuật

67, 68

GDKNS: Thể hiện sự cảm thông. Tự nhận thức bản thâ. Tư duy sáng tạo bình luận, nhận xét.

Chính tả

Nghe viết: Nghe nhạc

45

Không dạy bài này.

Tập đọc

Chương trình xiếc đặc sắc

69

GDKNS: Tư duy sáng tạo: nhận xét, bình luận. Ra quyết định. Quản lí thời gian

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

23

Tập viết

Ôn chữ hoa: Q

23

GDBVMT

Chính tả

Nghe viết: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

46

GDQP&AN

Tập làm văn

Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật.

23

GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.

GDKNS: Thể hiện sự tự tin. Tư duy sáng tạo.: nhận xét, bình luận. Ra quyết định. Quản lí thời gian

24

Tập đọc-Kể chuyện

Đối đáp với vua

70, 71

GDKNS: Tự nhận thức. Thể hiện sự tự tin. Tư duy sáng tạo. Ra quyết định

Chính tả

Nghe viết: Đối đáp với vua

47

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Tiếng đàn

72

Luyện từ và câu

MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy.

24

Tập viết

Ôn chữ hoa: R

24

Chính tả

Nghe viết: Tiếng đàn

48

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Nghe- kể: Người bán quạt may mắn.

24

Không dạy bài này.

25

Lễ hội

Tập đọc-Kể chuyện

Hội vật

73, 74

Chính tả

Nghe viết: Hội vật

49

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy

Tập đọc

Hội đua vơi ở Tây Nguyên

75

GDQP&AN

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

25

- Bài tập 2: giảm ý b hoặc c.

- Bài tập 3: giảm ý c, d.

Tập viết

Ôn chữ hoa: S

25

Chính tả

Nghe viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên

50

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy

Tập làm văn

Kể về lễ hội.

25

GDKNS: Tư duy sáng tạo. Tìm kiếm và xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu. Giao tiếp: lắng nghe và phản hồi tích cực

26

Tập đọc-Kể chuyện

Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử.

76, 77

GDKNS: Thể hiện sự cảm thông. Đảm nhận trách nhiệm. Xác định giá trị

Chính tả

Nghe viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

51

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy

Tập đọc

Rước đèn ông sao.

Luyện từ và câu

MRVT: Lễ hội. Dấu phẩy.

26

Tập viết

Ôn chữ hoa: T

26

Chính tả

Nghe viết: Rước đèn ông sao

52

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy

Tập làm văn

Kể về một ngày hội.

26

GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.

GDKNS: Tư duy sáng tạo. Tìm kiếm và xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu. Giao tiếp: lắng nghe và phản hồi tích cực.

27

Ôn tập giữa học kì II

Tập đọc-Kể chuyện

Ôn tập giữa học kì II

79, 80

Chính tả

Ôn tập giữa học kì II

53

Tập đọc

Ôn tập giữa học kì II

81

Luyện từ và câu

Ôn tập giữa học kì II

27

Tập viết

Ôn tập giữa học kì II

27

Chính tả

Kiểm tra

54

Tập làm văn

Kiểm tra

27

28

Thể thao

Tập đọc-Kể chuyện

Cuộc chạy đua trong rừng

82, 83

GDBVMT, GDKNS: Tự nhận thức. Xác định giá trị bản thân. Lắng nghe tích cực. Tư duy phê phán. Kiểm soát cảm xúc

Chính tả

Nghe viết: Cuộc chạy đua trong rừng

55

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Cùng vui chơi.

84

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than.

28

Bài tập 2: giảm ý b hoặc c.

Tập viết

Ôn chữ hoa: T (tiếp theo)

28

Không dạy bài này.

Chính tả

Nhớ viết: Cùng vui chơi

56

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Kể lại trận thi đấu thể thao

28

Điều chỉnh: Giáo viên có thể thay đề bài cho phù hợp với học sinh (bài 1): Hãy kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã từng được xem hoặc tham gia. Không yêu cầu làm bài 2.

29

Tập đọc-Kể chuyện

Buổi học thể dục.

85, 86

GDKNS: Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân. Thể hiện sự cảm thông. Đặt mục tiêu. Thể hiện sự tự tin

Chính tả

Nghe viết: Buổi học thể dục

57

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.

87

GDKNS: Đảm nhận trách nhiệm. Xác định giá trị. Lắng nghe tích cực

Luyện từ và câu

MRVT: Thể thao. Dấu phẩy.

29

Giảm bài tập 2.

Tập viết

Ôn chữ hoa: T (tiếp theo)

29

Không dạy bài này.

GDBVMT

Chính tả

Nghe viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

58

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Viết về một trận thi đấu thể thao.

29

GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.

Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu) kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã từng được xem hoặc tham gia.

30

Ngôi nhà chung

Tập đọc-Kể chuyện

Gặp gỡ ở Lúc - xăm - bua.

88, 89

GDKNS: Giao tiếp ứng xử lịch sự trong giao tiếp. Tư duy sáng tạo.

Chính tả

Nghe viết: Liên hợp quốc

59

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Một mái nhà chung.

90

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Luyện từ và câu

Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm.

30

- Bài tập 1: giảm ý b hoặc c.

- Giảm bài tập 3.

Tập viết

Ôn chữ hoa: U

30

Chính tả

Nhớ viết: Một mái nhà chung

60

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Viết thư

30

GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.

GDKNS: Giao tiếp ứng xử lịch sự trong giao tiếp. Tư duy sáng tạo. Thể hiện sự tự tin

31

Tập đọc-Kể chuyện

Bác sĩ Y- éc- xanh.

91, 92

Chính tả

Nghe viết: Bác sĩ Y-éc-xanh

61

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Bài hát trồng cây.

93

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Luyện từ và câu

MRVT: Các nước. Dấu phẩy.

31

- Giảm bài tập 2.

- Bài tập 3: giảm ý c.

Tập viết

Ôn chữ hoa: V

31

Tập làm văn

Thảo luận về bảo vệ môi trường

31

Giảm bài tập 2

32

chính tả

Nhớ viết: Bài hát trồng cây

94,95

GDBVMT, GDKNS: Tự nhận thức. Xác định giá trị cá nhân. Lắng nghe tích cực, cảm nhận, chia sẻ, bình luận. Đảm nhận trách nhiệm.Tư duy sáng tạo.

Tập đọc-Kể chuyện

Người đi săn và con vượn.

113

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

GDBVMT, GD KNS: Xác định giá trị. Thể hiện sự cảm thông. Tư duy phê phán. Ra quyết định

Chính tả

Nghe viết: Ngôi nhà chung

114

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Cuốn sổ tay.

96

Luyện từ và câu

Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm.

32

Bài tập 3: giảm ý a hoặc b.

Tập viết

Ôn chữ hoa: X

32

Chính tả

Nghe viết: Hạt mưa

64

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Nói, viết về bảo vệ môi trường.

32

GDKNS

33

Bầu trời và mặt đất

Tập đọc-Kể chuyện

Cóc kiện trời.

97,98

GDBVMT

Chính tả

Nghe viết: Cóc kiện trời

65

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập đọc

Mặt trời xanh của tôi.

99

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Luyện từ và câu

Nhân hóa.

33

Chỉ yêu cầu viết 1 câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa.

GDBVMT

Tập viết

Ôn chữ hoa: Y

33

Chính tả

Nghe viết: Qùa của đồng nội

66

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Ghi chép sổ tay.

33

34

Tập đọc-Kể chuyện

Sự tích chú Cuội cung trăng.

100, 101

Chính tả

Nghe viết: Thì thầm

67

Chọn 1 trong 2 tiết đểdạy.

Tập đọc

Mưa

102

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

GDQP&AN, GDBVMT

Luyện từ và câu

MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy.

34

Tập viết

Ôn chữ hoa: A, M, N, V (kiểu 2)

34

Chính tả

Nghe viết: Dòng suối thức

68

Chọn 1 trong 2 tiết để dạy.

Tập làm văn

Nghe- kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay.

34

35

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II

Tập đọc-Kể chuyện

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II (tiết 1)

103, 104

Chính tả

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II (tiết 2)

69

Tập đọc

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II(tiết 3)

105

Luyện từ và câu

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II(tiết 4)

35

Tập viết

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II (tiết 5)

35

Chính tả

Kiểm tra

70

Tập làm văn

Kiểm tra

35

Ngoài Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 3 môn Tiếng Việt, các thầy cô tham khảo Kế hoạch dạy học lớp 3 năm 2021 - 2022 theo công văn 2345 để các thầy cô có thể lên kế hoạch điều chỉnh giảng dạy cho phù hợp.

Đánh giá bài viết
1 2.822
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 3 Xem thêm