Giới từ trong tiếng Anh, cách sử dụng và quy tắc cần biết

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh chuyên đề Giới từ gồm quy tắc dùng Giới từ trong Tiếng Anh, Bảng giới từ Tiếng Anh gồm giới từ chỉ thời gian In On At Since ..., Giới từ chỉ vị trí In In On At Over Under .... và một số giói từ Tiếng Anh quan trọng khác.
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm