Giới từ trong tiếng Anh, cách sử dụng và quy tắc cần biết

Giới từ trong tiếng Anh xuất hiện ở hầu hết các câu nói, câu văn trong tiếng Anh, bất kể là tiếng Anh giao tiếp hay Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản. Ngoài ra, Giới từ là từ hoặc nhóm từ thường được dùng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu. Vậy giới từ có vai trò gì đối với việc học tiếng Anh của chúng mình nhỉ? Hãy cùng VnDoc.com theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn

1. Định nghĩa Giới từ là gì

Giới từ (Preposition) là những từ (in, on, at,…) thường đứng trước danh từ, cụm danh từ hoặc danh động từ.

Ví dụ:

+ I go to the zoo on Sunday.

+ I was sitting in the park at 6pm.

Ở ví dụ 1 “Sunday” là tân ngữ của giới từ “on”. Ở ví dụ 2, “the park” là tân ngữ của giới từ “in”.

Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ (adverb) và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau.

2. Các loại giới từ - Bảng giới từ

Dưới đây là một số qui tắc sử dụng của các loại giới từ phổ biến trong tiếng Anh:

Giới từ chỉ thời gian

Giới từ Cách sử dụng Ví dụ
 • on
 • ngày trong tuần
 • on Thursday
 • in
 • tháng / mùa
 • thời gian trong ngày
 • năm
 • sau một khoảng thời gian nhất định
 • in August / in winter
 • in the morning
 • in 2006
 • in an hour
 • at
 • cho night
 • cho weekend
 • một mốc thời gian nhất định
 • at night
 • at the weekend
 • at half past nine
 • since
 • từ khoảng thời gian nhất định trong quá khứ đến hiện tại
 • since 1980
 • for
 • một khoảng thời gian nhất định tính từ quá khứ đến hiện tại
 • for 2 years
 • ago
 • khoảng thời gian trong quá khứ
 • 2 years ago
 • before
 • trước khoảng thời gian
 • before 2004
 • to
 • nói về thời gian
 • ten to six (5:50)
 • past
 • nói về thời gian
 • ten past six (6:10)
 • to / till / until
 • đánh dấu bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian
 • from Monday to/till Friday
 • till / until
 • cho đến khi
 • He is on holiday until Friday.
 • by
 • in the sense of at the latest
 • up to a certain time
 • I will be back by 6 o’clock.
 • By 11 o’clock, I had read five pages.

Giới từ chỉ vị trí

Giới từ Cách dùng Ví dụ
 • in
 • room, building, street, town, country
 • book, paper etc.
 • car, taxi
 • picture, world
 • in the kitchen, in London
 • in the book
 • in the car, in a taxi
 • in the picture, in the world
 • at
 • meaning next to, by an object
 • for table
 • for events
 • vị trí mà bạn làm gì đó (watch a film, study, work)
 • at the door, at the station
 • at the table
 • at a concert, at the party
 • at the cinema, at school, at work
 • on
 • attached
 • for a place with a river
 • being on a surface
 • for a certain side (left, right)
 • for a floor in a house
 • for public transport
 • for television, radio
 • the picture on the wall
 • London lies on the Thames.
 • on the table
 • on the left
 • on the first floor
 • on the bus, on a plane
 • on TV, on the radio
 • by, next to, beside
 • bên phải của ai đó hoặc cái gì đó
 • Jane is standing by / next to / beside the car.
 • under
 • trên bề mặt thấp hơn (hoặc bị bao phủ bởi) cái khác
 • the bag is under the table
 • below
 • thấp hơn cái khác nhưng cao hơn mặt đất
 • the fish are below the surface
 • over
 • bị bao phủ bởi cái khác
 • nhiều hơn
 • vượt qua một cái gì đó
 • put a jacket over your shirt
 • over 16 years of age
 • walk over the bridge
 • climb over the wall
 • above
 • vị trí cao hơn một cái gì đó
 • a path above the lake
 • across
 • vượt qua
 • băng qua về phía bên kia
 • walk across the bridge
 • swim across the lake
 • through
 • something with limits on top, bottom and the sides
 • drive through the tunnel
 • to
 • movement to person or building
 • movement to a place or country
 • for bed
 • go to the cinema
 • go to London / Ireland
 • go to bed
 • into
 • enter a room / a building
 • go into the kitchen / the house
 • towards
 • movement in the direction of something (but not directly to it)
 • go 5 steps towards the house
 • onto
 • movement to the top of something
 • jump onto the table
 • from
 • in the sense of where from
 • a flower from the garden

Một số giới từ quan trọng khác:

Giới từ cách sử dụng ví dụ
 • from
 • who gave it
 • a present from Jane
 • of
 • who/what does it belong to
 • what does it show
 • a page of the book
 • the picture of a palace
 • by
 • who made it
 • a book by Mark Twain
 • on
 • walking or riding on horseback
 • entering a public transport vehicle
 • on foot, on horseback
 • get on the bus
 • in
 • entering a car / Taxi
 • get in the car
 • off
 • leaving a public transport vehicle
 • get off the train
 • out of
 • leaving a car / Taxi
 • get out of the taxi
 • by
 • rise or fall of something
 • travelling (other than walking or horseriding)
 • prices have risen by 10 percent
 • by car, by bus
 • at
 • for age
 • she learned Russian at 45
 • about
 • for topics, meaning what about
 • we were talking about you

Mong rằng với bài viết Giới từ trong Tiếng Anh: Cách sử dụng, quy tắc cần biết này sẽ giúp ích cho các bạn một phần nào đó trong việc học tập và nghiên cứu. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 925
Sắp xếp theo

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Xem thêm