Hỏi đường và chỉ đường trong tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nằm trong bộ tài liệu học giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, chắc chắn những câu nói tiếng Anh hỏi đường và chỉ đường này rất hữu ích nếu bạn đang bị lạc hoặc muốn đến một nơi cụ thể hoặc chỉ đường cho người khác.
Tiếng Anh giao tiếp Xem thêm