Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 9: Thì quá khứ đơn trong Tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thì quá khứ đơn là gì? Thì quá khứ đơn (Past simple) dùng để diễn tả hành động sự vật xác định trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc. Để hiểu rõ hơn về định nghĩa, công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết và các chia động từ ở thì QKĐ, mời bạn tham khảo Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 9: Thì quá khứ đơn trong Tiếng Anh.
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm