Những câu ngạn ngữ, thành ngữ hàng ngày bằng Tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sách những câu ngạn ngữ, thành ngữ hàng ngày bằng Tiếng Anh gồm 2 quyển, mỗi quyển gồm 30 chủ đề liên quan đến những câu thành ngữ hàng ngày được diễn tả cụ thể thông qua Tiếng Anh. Là công cụ hữu ích cho bạn đọc luyện học Tiếng Anh hàng ngày.
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm