Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 133/2016/TT-BTC 2,1 MB 13/09/2016 4:11:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. Thông tư 133/2016/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 133/2016/TT-BTC
Doanh nghiệp Xem thêm