Top 500 danh từ trong tiếng Anh phổ biến nhất

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trong tiếng Anh danh từ gọi là Noun. Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc. Dưới đây là Top 500 danh từ trong tiếng Anh phổ biến thường gặp nhất, từ vựng tiếng Anh về danh từ. Mời các bạn tham khảo.