Bài tập về Will và Be going to nâng cao

Cách dùng Will và Be going to

Bài tập về Will và Be going to nâng cao nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu thì tương lai đơn và thì tương lai gần gồm lý thuyết và nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Bài tập về Will và Be going to nâng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Cách dùng will và be going to

Will

Be going to

- Diễn tả một hành động, kế hoạch quyết định ngay tại thời điểm nói.

- Dự đoán về một việc gì nhưng không chắc chắn có thể xảy ra trong tương lai hay không.

- Thể hiện lời hứa hẹn trong tương lai

- Diễn tả một hành động động, kế hoạch ở tương lai gần

- Dự đoán về một việc gì đó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, đã có dấu hiệu nhận biết

- Thể hiện việc dự định hoặc quyết định chắc chắn sẽ làm trong tương lai

Ví dụ: A: “Jessica is in a hospital”

B: “Really? I didn’t know. I’ll go and visit her”

Ví dụ: A: “Jessica is in a hospital”

B: “Yes. I know. I’m going to visit her this evening”

II. Bài tập luyện tập:

Exercise 1: Fill in the gaps with the correct form “will” or “be going to”

1. A: ___________ you open the window, please?

B: No, it’s too cold in here

2. A: Do you want to go to the park this afternoon?

B: I can’t. I ______ visit my grandparents

3. A: This box is very heavy!

B: I ______ carry it for you.

4. A: Have you finished your homework yet?

B: No, but I _____ stay up late and finish it

5. A: What do you want to do when you finish school?

B: I ______ be a dancer

Exercise 2: Read the situations and complete the sentences using “will” or “be going to”

1. You want some coffee. You go to the kitchen to make some.

You say (to your friend): _______________ some coffee. Would you like some?

2. You’re speaking to a friend and arranging to meet. You suggest a time and a place

You say: ______________ you at 10.30 in the hotel lobby, OK? (I/ see)

3. Joe has to go to the airport tomorrow. He doesn’t know how to get there. Amy offer to take him

Amy says: Don’t worry about getting to the airport, Joe. ________________ you (I/ take)

4. Later that day, Paul offers to take Joe to the airport. Joe tells him that it’s not necessary.

Joe says: Thanks, Paul, but ______________ me. (Amy/ take)

5. Your friend is worried because he has lost his wallet.

You say: Don’t worry. I’m sure ______________ it (you/ find)

Exercise 3: Choose the correct answer

1. It’s cold. I ____ close the window

A. Will

B. Shall

C. Am going to

2. Tom ____ going to be a doctor

A. am

B. are

C. is

3. I promise I _____ email you every day

A. will

B. shall

C. am going to

4. The boys ______ play football this afternoon

A. will

B. shall

C. are going to

5. Look at her! She _____ win the race

A. shall

B. is going to

C. will

6. John hasn’t studied. He ______ pass his exam

A. is going to

B. isn’t going to

C. will

7. Linda _____ be twelve next year

A. is going to

B. will

C. shall

8. Watch out! You ____ fall

A. will

B. are going to

C. won’t

-The end-

Đáp án bài tập luyện tập

Exercise 1: Fill in the gaps with the correct form “will” or “be going to”

1. Will

2. am going to

3. will

4. am going to

5. am going to

Exercise 2: Read the situations and complete the sentences using “will” or “be going to”

1. I am going to make

2. I will see

3. I will take

4. Amy is going to take

5. you will find

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. C

3. A

4. C

5. B

6. B

7. B

8. B

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập về Will và Be going to nâng cao. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành, Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 18: Phân biệt thì tương lai gần và tương lai đơn... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com

Đánh giá bài viết
4 5.236
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm