Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Four Seasons in a Year

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Four seasons in a year (4 mùa trong năm) là video học Tiếng Anh thú vị dành cho các em nhỏ, các em sẽ biết được tên gọi của 4 mùa theo cách nói của người Mỹ, cùng những đặc điểm của từng mùa đó.
Bé học tiếng Anh qua video Xem thêm