K co ten Toán học Lớp 9

Giải phương trình: x² - 3x + 2 = 0

Giải phương trình: x2 - 3x + 2 = 0 ⇔

3
3 Câu trả lời
 • Ỉn
  Ỉn

  d. y = (2 - m)x + m + 1

  Để đồ thị cắt trục hoành:

  2 - m ≠ 0 => m ≠ 2

  => tọa độ (0; 2)

  (2 - m).2 + m + 1 = 0

  ⇔ 4 - 2m + m + 1 = 0

  ⇔ -m = - 5

  ⇔ m = 5

  0 Trả lời 11:26 31/05
  • Bé Gạo
   Bé Gạo

   a. x2 - 3x + 2 = 0

   (x - 1)(x-2) = 0

   Xét: x - 1 = 0 => x = 1

   Xét: x - 2 = 0 => x = 2

   b. y = (m2 - 4)x + m

   y' = -3x + 1

   Để y // y' thì:

   \left\{\begin{matrix} m^{2}-4=-3 \\ m≠1 \end{matrix}\right. ⇔ \left\{\begin{matrix} m^{2}-4+3=0 \\ m≠1 \end{matrix}\right. ⇔ \left\{\begin{matrix} (m-1)(m-3)=0 \\ m≠1 \end{matrix}\right. ⇔\left\{\begin{matrix} m=1 \\ m=2\\ m≠1\end{matrix}\right.

   0 Trả lời 11:38 31/05
   • Hai lúa
    Hai lúa

    hi thanks

    0 Trả lời 11:38 31/05

    Toán học

    Xem thêm