Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2022

Hướng dẫn 31-HD/BTGTW

VnDoc mời các bạn cùng theo dõi bài viết Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2022.

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 31-HD/BTGTW ngày 24/11/2021 về công tác Khoa giáo năm 2022. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Khoa giáo năm 2022.

Theo đó, một trong những nội dung triển khai công tác khoa giáo năm 2022 là thực hiện Chương trình phối hợp theo Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII.

Cụ thể, Ban tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” như:

Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em;

Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em;

Phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chủ chương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em.

Xem thêm tại Hướng dẫn 31-HD/BTGTW ngày 24/11/2021.

Đánh giá bài viết
1 186
Sắp xếp theo
    Thủ tục hành chính Xem thêm