Kiểm tra 15 phút lần 3 Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

Third Fifteen - minute English 9 Test

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh 15 phút số 3 học kì 2 lớp 9 dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra định kỳ Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh 9 khác nhau được biên tập bám sát nội dung Unit 7, Unit 8 chương trình sách mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

PART 1: Form compound nouns from these elements and use them to complete the sentences below.

jet

pile

touch

full

check

sea

up

shells

out

down

lag

board

1. We enjoyed the sight of children gathering _______________ on the beach.

2. You can't just go through the_______________ without paying!

3. Travelers who cross the Atlantic from New York to London often suffer from ________________ for a few days.

4. The motorway was blocked because there had been a _______________.

5. After _______________, please remain seated until the aircraft comes to a standstill outside the terminal building.

6. At the hotel, you can choose between bed and breakfast, and _______________.

PART 2: Choose the best option for each gap to complete the sentences.

1. _____the chicken in white wine for one hour before roasting.

A. slice B. chop C. marinate D. grate

2. _____ Thames runs through London.

A. The B. A C. An D. ɸ

3. There isn’t _____ milk in the fridge.

A. a B. an C. some D. any

4. I visit my grandparents on _____ New Year’s Day.

A. the B. a C. an D. ɸ

5. K2 is _____ peak in the Himalayas.

A. the B. a C. an D. ɸ

6. He bought a _____ of bread in the supermarket yesterday.

A. bunch clove C. loaf D. pinch

PART 3: Environmentalists are worried about the greenhouse effect. Make sentences, using “If …, … will …”.

0. If the earth gets warmer, _______________ (the sea gets warmer)

the sea will get warmer .

1. If the sea gets warmer, ____________________________.(the ice at the North and South Poles melts)

2. If the ice at the North and South Poles melts, _____________________.(the sea level rises)

3. If the sea level rises, _________________________.(there are floods in many parts of the world)

4. If there are floods in many parts of the world, _________________.(many people lose their homes and land)

Thực hiện bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh trực tuyến tại đây: Kiểm tra 15 phút lần 3 Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Kiểm tra 15 phút lần 3 Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo, download thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới cả năm khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,...

Đánh giá bài viết
1 773
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm