Lý thuyết Hóa học lớp 9 Vô cơ

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
OXIT - HÓA LỚP 9
I- TÍNH CHAÁT HOAÙ HOÏC:
OXIT BAZÔ
OXIT AXIT
1) Oxit bazô + nöôùc
dung dòch bazô
Vd : CaO + H
2
O
Ca(OH)
2
2) oxit bazô + axit
muoái + nöôùc
Vd : CuO + 2HCl
CuCl
2
+ H
2
O
Na
2
O + 2HNO
3
2NaNO
3
+ H
2
O
3) Oxit bazô (tan) + oxit axit
muoái
Vd : Na
2
O + CO
2
Na
2
CO
3
1) Oxit axit + nöôùc
dung dòch axit
Vd : SO
3
+ H
2
O
H
2
SO
4
2) Oxit axit + dd bazô
muoái + nöôùc
Vd : CO
2
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
+ H
2
O
3) Oxit axit + oxit bazô (tan)
muoái
Vd : ( xem phaàn oxit bazô )
Löu :
- Caùc oxit trung tính ( CO,NO,N
2
O … ) khoâng taùc duïng vôùi nöôùc, axit, bazô ( khoâng taïo muoái )
- Moät soá oxit löôõng tính ( Al
2
O
3
, ZnO, BeO, Cr
2
O
3
…) taùc duïng ñöôïc vôùi caû axit vaø dd bazô
Vd : Al
2
O
3
+ 2NaOH 2NaAlO
2
+ H
2
O
Al
2
O
3
+ 6HCl 2AlCl
3
+ 3H
2
O
- Caùc oxit löôõng tính taïo ra goác axit coù daïng chung : RO
2
, coù hoaù trò = 4 – hoaù trò kim loaïi R
- Moät soá oxit hoãn taïp khi taùc duïng vôùi axit hoaëc dung dòch bazô thì taïo ra nhieàu muoái
Vd: Fe
3
O
4
laø oxit hoãn taïp cuûa Fe(II) vaø Fe(III)
Fe
3
O
4
+ 8HCl
FeCl
2
+ 2FeCl
3
+ 4H
2
O
Vd 2 : NO
2
laø oxit hoãn taïp töông öùng vôùi 2 axit HNO
2
vaø HNO
3
2NO
2
+ 2NaOH NaNO
2
+ NaNO
3
+ H
2
O
Natri nitrit Natri nitrat
II- PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHEÁ TRÖÏC TIEÁP
1)Ñoát caùc kim loaïi hoaëc phi kim trong khí O
2
( tröø Ag,Au,Pt vaø N
2
):
2) Nhieät phaân bazô khoâng tan Ví duï : 2Fe(OH)
3
0
t C

Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
3) Nhieät phaân moät soá muoái : Cacbonat ,nitrat , sunfat … cuûa moät soá caùc kim loaïi ( Xem baøi Pö nhieät phaân)
Ví duï : 2Cu(NO
3
)
2
0
t C

2CuO + 4NO
2
+ O
2
CaCO
3
0
t C

CaO + CO
2
4) Ñieàu cheá caùc hôïp chaát khoâng beàn phaân huyû ra oxit
Ví duï : 2AgNO
3
+ 2NaOH
2NaNO
3
+ AgOH
Ag
2
O
H
2
O
-------------------------------------
BAZÔ
I- TÍNH CHAÁT HOAÙ HOÏC
BAZÔ TAN
BAZÔ KT
1) Laøm ñoåi maøu chaát chæ thò
1) Bazô KT + axit
muoái + nöôùc
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
QT
xanh
dd bazô +
Pheânolphtalein : hoàng
2) dd bazô + axit
muoái + nöôùc
NaOH + HNO
3
NaNO
3
+ H
2
O
3) dd bazô + oxit axit
muoái + nöôùc
Ba(OH)
2
+ CO
2
BaCO
3
+ H
2
O
4) dung dòch bazô taùc duïng vôùi muoái
( xem baøi muoái )
5) dd bazô taùc duïng vôùi chaát löôõng tính
2Al + 2NaOH + 2H
2
O
2NaAlO
2
+ 3H
2
Cu(OH)
2
+ 2HCl
CuCl
2
+ 2H
2
O
2) Bazô KT
0
t C

oxit bazô + nöôùc
2Fe(OH)
3
0
t C

Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
II- PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHEÁ TRÖÏC TIEÁP
1) Ñieàu cheá bazô tan
* Kim loaïi töông öùng + H
2
O
dd bazô + H
2
Ví duï : Ba + 2H
2
O
Ba(OH)
2
+ H
2
* Oxit bazô + H
2
O
dd bazô
* Ñieän phaân dung dòch muoái ( thöôøng duøng muoái clorua, bromua … )
Ví duï : 2NaCl + 2H
2
O
coù maøng ngaên
ñpdd
2NaOH + H
2
+ Cl
2
* Muoái + dd bazô
muoái môùi + bazô môùi
Ví duï : Na
2
CO
3
+ Ba(OH)
2
BaCO
3
+ 2NaOH
2) Ñieàu cheá bazô khoâng tan
* Muoái + dd bazô
muoái môùi + bazô môùi
Ví duï : CuCl
2
+ 2NaOH Cu(OH)
2
+ 2NaCl
-----------------------------------------
AXIT
I- TÍNH CHAÁT HOAÙ HOÏC
1) Taùc duïng vôùi chaát chæ thò maøu:
Dung dòch axit laøm quì tím
ñoû
2) Taùc duïng vôùi kim loaïi :
a) Ñoái vôùi caùc axit thöôøng (HCl, H
2
SO
4
loaõng )
Axit + kim loaïi hoaït ñoäng
muoái + H
2
Ví duï : 2HCl + Fe FeCl
2
+ H
2
b) Ñoái vôùi caùc axit coù tính oxi hoaù maïnh nhö H
2
SO
4
ñaëc , HNO
3
H
2
SO
4
ñaëc SO
2
(haéc )
Kim loaïi ( tröø Au,Pt) + HNO
3
ñaëc Muoái HT cao + H
2
O + NO
2
(naâu)
(2 )
HNO
3
loaõng NO
Ví duï : 3Fe + 4HNO
3
loaõng
Fe(NO
3
)
3
+ 2H
2
O + NO
(2 )
Saûn phaåm coù theå laø : H
2
S, SO
2
, S ( ñoái vôùi H
2
SO
4
) vaø taïo NO
2
, NO, N
2
, NH
4
NO
3
… ( ñoái vôùi HNO
3
).
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
3) Taùc duïng vôùi bazô ( Phaûn öùng trung hoaø )
Axit + bazô
muoái + nöôùc
Ví duï : HCl + NaOH
NaCl + H
2
O
H
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
CuSO
4
+ 2H
2
O
4) Taùc duïng vôùi oxit bazô
Axit + oxit bazô
muoái + nöôùc
Ví duï : Fe
2
O
3
+ 6HNO
3
2Fe(NO
3
)
3
+ 3H
2
O
Löu yù: Caùc axit coù tính oxi hoaù maïnh ( HNO
3
, H
2
SO
4
ñaëc ) khi taùc duïng vôùi caùc hôïp chaát oxit, bazô,
hoaëc muoái cuûa kim loaïi coù hoaù trò chöa cao thì cho saûn phaåm nhö khi taùc duïng vôùi kim loaïi
Ví duï : 4HNO
3
+ FeO
ñaëc noùng

Fe(NO
3
)
3
+ 2H
2
O + NO
2
5) Taùc duïng vôùi muoái ( xem baøi muoái )
6) Taùc duïng vôùi phi kim raén : C,P,S ( xaûy ra ñoái vôùi axit coù tính oxi hoaù maïnh : H
2
SO
4
ñaëc , HNO
3
)
H
2
SO
4
ñaëc SO
2
Phi kim + HNO
3
ñaëc Axit cuûa PK + nöôùc + NO
2
HNO
3
loaõng NO
Ví duï : S + 2H
2
SO
4
Ñaëc noùng

3SO
2
+ 2H
2
O
P + 5HNO
3
Ñaëc noùng

H
3
PO
4
+ 5NO
2
+ H
2
O
II- PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHEÁ TRÖÏC TIEÁP
1) Ñoái vôùi axit coù oxi :
* oxit axit + nöôùc
axit töông öùng
* axit + muoái
muoái môùi + axit môùi
* Moät soá PK raén + Axit coù tính oxi hoaù maïnh
2) Ñoái vôùi axit khoâng coù oxi
* Phi kim + H
2
hôïp chaát khí ( Hoaø tan trong nöôùc thaønh dung dòch axit )
* Halogen (F
2
,Cl
2
,Br
2
…) + nöôùc :
Ví duï : 2F
2
+ 2H
2
O 4HF + O
2
* Muoái + Axit
muoái môùi + axit môùi
Ví duï : Na
2
S + H
2
SO
4
H
2
S
+ Na
2
SO
4
-------------------
MUOÁI
I- TÍNH CHAÁT HOAÙ HOÏC
1) Taùc duïng vôùi kim loaïi
Dung dòch muoái + kim loaïi KT
muoái môùi + Kim loaïi môùi
Ví duï : Fe + Cu(NO
3
)
2
Fe(NO
3
)
2
+ Cu
Ñieàu kieän : kim loaïi tham gia phaûi KT vaø maïnh hôn kim loaïi trong muoái
2) Taùc duïng vôùi muoái :
Hai dung dòch muoái taùc duïng vôùi nhau taïo thaønh 2 muoái môùi
Ví duï: CuCl
2
+ 2AgNO
3
Cu(NO
3
)
2
+ 2AgCl

Lý thuyết Hóa học Vô cơ lớp 9

Lý thuyết Hóa học lớp 9 Vô cơ được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bao gồm lý thuyết Hóa học Vô cơ lớp 9, giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức môn Hóa. Mời các bạn tải về tham khảo

............................................

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Hóa học lớp 9 Vô cơ. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 921
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Hóa học 9 Xem thêm