Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên

Bản tự kiểm điểm khi chuyển sinh hoạt Đảng được gửi tới Chi ủy chi bộ và Đảng ủy nơi Đảng viên đang công tác. Trong nội dung chính, Đảng viên cần đề cập đầy đủ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, nơi sinh hoạt và công tác hiện tại... Trong phần tự kiểm điểm, Đảng viên tự đánh giá bản thân ở nhiều khía cạnh như tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật và các khuyết điểm mắc phải (nếu có).

Sau khi tự kiểm điểm về bản thân, Đảng viên đề nghị xem xét để chuyển sinh hoạt Đảng sang cơ sở mới với lời hứa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gương mẫu.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Mời các bạn tham khảo Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng dưới đây:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.................., ngày .... tháng.... năm.......

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM 

Kính gửi: - Chi uỷ chi bộ.......................
        - Đảng uỷ...............................

Tên tôi là:....................................................................................................................

Sinh ngày....... tháng....... năm...............

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày.......... tháng........ năm.............................................

Tại chi bộ:...................................................................................................................

Chính thức ngày:................................................. tại chi bộ:.........................................

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:....................................................................

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Về đạo đức, lối sống

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Về tổ chức kỷ luật

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5. Về khuyết điểm

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ..........................., đảng bộ..................................

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ............................................... tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................, ngày......tháng......năm........
        T/M CHI ỦY
         BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ ......................................................... XÁC NHẬN
Chữ ký đồng chí:...........................................................................................................

    ................, ngày...... tháng...... năm........
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Đánh giá bài viết
18 182.074
Thủ tục hành chính Xem thêm