Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì? Mẫu nhận xét đán giá cán bộ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu nhận xét đánh giá cán bộ

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là mẫu được dùng cho Bí thư nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý. Mẫu nêu rõ thông tin lý lịch của cán bộ được nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, triển vọng của đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nhận xét đánh giá cán bộ tại đây.

2. Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ

Việc đánh giá cán bộ, Đảng viên sẽ giúp các cá nhân được đánh giá nhìn nhận lại toàn bộ những ưu, nhược điểm của bản thân để có được những phấn đấu trong thời gian tới, trong đó, mẫu nhận xét đánh giá cán bộ sẽ được sử dụng nhằm đánh giá toàn bộ các mặt liên quan đến chính trị, đạo đức, lối sống của từng cán bộ.

Tương tự mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ là bản nhận xét cá nhânbiểu mẫu do chính các cá nhân lập ra để tự nhận xét về năng lực cũng như kết quả làm việc của mình tại các công ty, doanh nghiệp, bản nhận xét cá nhân cần nhận xét về ưu điểm, nhược điểm một cách khách quan nhất qua đó đưa ra xếp loại bản thân sao cho phù hợp nhất.

Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ có thông tin đầy đủ của cán bộ, Đảng viên được nhận xét (tên, ngày sinh, quê quán, ngày vào Đảng, ngày chính thức, trình độ chuyên môn, tóm tắt quá trình công tác,...), đưa ra những nhận xét về ưu, khuyết điểm, triển vọng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, tóm tắt toàn bộ những ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của cán bộ, Đảng viên được nhận xét.

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ

Các tổ chức Đảng, đơn vị có thể sử dụng mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ để đánh giá Đảng viên, Cán bộ trong tổ chức, đơn vị của mình. Bên cạnh mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức thì mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ sẽ đưa ra được những đánh giá khác quan để mỗi Đảng viên có thể tự nhìn nhận đa chiều về bản thân. Các nội dung có trong mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ phải khách quan, trung thực, công bằng.

Còn đối với các công ty, doanh nghiệp thì không thể thiếu bảng nhận xét nhân viên được sử dụng để nhận xét về thái độ làm việc, kết quả công việc của nhân viên một cách chi tiết, rõ ràng với nhiều chi tiết cụ thể. Có rất nhiều trường hợp cần sử dụng đến bảng nhận xét nhân viên như xét tăng lương, khen thưởng, tổng kết cuối kỳ, cuối năm...

Nội dung mẫu nhận xét đánh giá cán bộ:

HUYỆN ỦY
ĐẢNG BỘ ........................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  .............., ngày....tháng....năm.....

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
thuộc diện cấp ủy, quản lý
----------------------

I. Sơ lược lý lịch

- Họ tên: .......................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

- Quê quán: ...................................................................................................................

- Ngày vào đảng: ............................................ Ngày chính thức: ....................................

- Trình độ chuyên môn: ....................... Chính trị: ......................... Ngoại ngữ: .................

- Tóm tắt quá trình công tác: ..........................................................................................

+ Tháng ........................................................................................................................

+ Tháng ........................................................................................................................

II. Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng.

1. Về phẩm chất chính trị

- Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, chấp hành nghiêm cương lĩnh của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể của cơ quan, giữ vững nguyên tắc tập chung dân chủ.

2. Về đạo đức lối sống

- Luôn rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị, trung thực không cơ hội, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

- Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Thực hiện tốt quy định đối với cán bộ công chức trong cơ quan

3. Về năng lực công tác

- Trên cương vị.......................đồng chí luôn chủ động công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

- Khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hằng năm đều được xếp loại đảng viên ..............., xếp loại cán bộ lãnh đạo, công chức hoàn thành xuất sắc.

4. Tóm tắt ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mạnh yếu

- Có phẩm chất đạo đức, chính trị trong săng, lối sống giản dị, mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ năng lực chuyên môn vững vàng, giữ mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí và nhân dân tín nhiệm

III. Kết luận chung

- Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ: đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín.

- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

- Triển vọng và chiều hướng phát triển: Có triển vọng phát triển tốt.

  T.M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 186.380
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm