Mẫu trích lục khai sinh

Mẫu trích lục khai sinh

Mẫu trích lục khai sinh là mẫu bản trích lục của giấy khai sinh. Mẫu trích lục khai sinh là mẫu sao lưu lại một phần hoặc một số thông tin từ giấy khai sinh và thường được lưu tại phòng tư pháp của xã, huyện. Mẫu trích lục khai sinh được ban hành kèm theo Công văn 1288/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu trích lục khai sinh tại đây.

Mẫu trích lục khai sinh

Mẫu trích lục khai sinh

Nội dung cơ bản của mẫu trích lục khai sinh như sau:

........................................

........................................

....................................(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Số: (2)............../TLKS-BS........., ngày.......tháng ......năm....

TRÍCH LỤC KHAI SINH
(BẢN SAO)

Họ, chữ đệm, tên: ....................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................ ghi bằng chữ: ...........................................

Giới tính: ............................. Dân tộc: ....................... Quốc tịch: .............................

Nơi sinh: .................................................................................................................

Quê quán: ...............................................................................................................

Số định danh cá nhân: .............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: ....................................................................................

Năm sinh: ......................... Dân tộc: ................. Quốc tịch: ......................................

Nơi cư trú: ..............................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người cha: ...................................................................................

Năm sinh: ............................ Dân tộc: ........................ Quốc tịch: ............................

Nơi cư trú: ..............................................................................................................

Đăng ký khai sinh tại(3).............................................................................................

Số ......................... ngày .........../.........../..........

Ghi chú:(4) ...............................................................................................................

................................................................................................................................

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

........................

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (tỉnh, huyện); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá

Thành phố Thanh Hoá

UBND phường Lam Sơn

hoặc: Tỉnh Thanh Hoá

UBND thành phố Thanh Hoá

hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

(2) Ghi theo số trong Sổ theo dõi việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch của cơ quan cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(3) Ghi tên cơ quan đã thực hiện việc đăng ký khai sinh

Ví dụ: Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội.

(4) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi rõ căn cứ cấp bản sao Trích lục: "Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng ký khai sinh" hoặc "Thực hiện việc trích lục từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học".

Đánh giá bài viết
4 52.019
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm