Nội dung ôn tập giữa học kì 2 Toán 12 trường THPT Trần Phú, Hà Nội năm 2020 - 2021

1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ-HOÀN KIẾM
NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Toán.
Khối : 12.
Năm học 2020-2021
PHẦN 1: NGUYÊN HÀM –TÍCH PHÂN
Câu 1. Hàm số
( )F x
là một nguyên hàm của hàm số
( )f x
trên khoảng
K
nếu
A.
'( ) ( ), .F x f x x K  
B.
'( ) ( ), .f x F x x K  
C.
'( ) ( ), .F x f x x K  
D.
'( ) ( ), .f x F x x K  
Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số
cos 6f x x x
A.
2
sin 3
x x C
. B.
2
sin 3
. C.
2
sin 6
x x C
. D.
sin
x C
.
Câu 3. Tìm nguyên hàm của hàm số
2 1.
f x x
A.
2
2 1 2 1 .
3
f x dx x x C
B.
1
2 1 2 1 .
3
f x dx x x C
C.
1
2 1 .
3
f x dx x C
D.
1
2 1 .
2
f x dx x C
Câu 4. Tìm nguyên hàm của hàm số
2
2
2
f x x
x
.
A.
3
1
d
3
x
f x x C
x
. B.
3
2
d
3
x
f x x C
x
.
C.
3
1
d
3
x
f x x C
x
. D.
3
2
d
3
x
f x x C
x
.
Câu 5. Tìm nguyên hàm của hàm số
1
5 2
f x
x
.
A.
d 1
ln 5 2
5 2 5
x
x C
x
B.
d
ln 5 2
5 2
x
x C
x
C.
d 1
ln 5 2
5 2 2
x
x C
x
D.
d
5ln 5 2
5 2
x
x C
x
Câu 6. Tìm nguyên hàm
15
2
7 dx
x x
?
A.
16
2
1
7
2
x C
B.
16
2
1
7
32
x C
C.
16
2
1
7
16
x C
D.
16
2
1
7
32
x C
Câu 7. Họ nguyên hàm của hàm số
3
(x)
x
f e
A.
3
x
e C
. B.
3
1
3
x
e C
. C.
1
3
x
e C
. D.
3
3
x
e C
.
Câu 8. Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là sai?
Tải miễn phí tài liệu tại đây: https://vndoc.com/
2
A.
1
ln d
x x C
x
. B.
2
1
d tan
cos
x x C
x
.
C.
sin d cos
x x x C
. D.
e d e
x x
x C
.
Câu 9. Hàm số
3
1
3
F x x
là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên
;
 
?
A.
2
3f x x
. B.
3
f x x
. C.
2
f x x
. D.
4
1
4
f x x
.
Câu 10. Tìm nguyên hàm của hàm số
4
2
2
x
f x
x
.
A.
3
1
d
3
x
f x x C
x
. B.
3
2
d
3
x
f x x C
x
.
C.
3
1
d
3
x
f x x C
x
. D.
3
2
d
3
x
f x x C
x
.
Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số
1
( )
3 1
f x
x
trên khoảng
1
;
3
là:
A.
1
ln(3 1)
3
x C
B.
ln(1 3 )
x C
C.
1
ln(1 3 )
3
x C
D.
ln(3x 1)
C
Câu 12. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
2 d 2 ln 2
x x
x C
. B.
2
2
e
e d
2
x
x
x C
.
C.
1
cos2 d sin2
2
x x x C
. D.
1
d ln 1
1
x x C
x
1
x
.
Câu 13. Hàm s
2
x
F x e
là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:
A.
2
( ) 2
x
f x xe
. B.
2
2
( ) 1
x
f x x e
. C.
2
( )
x
f x e
. D.
2
( )
2
x
e
f x
x
.
Câu 14. Tìm nguyên hàm của hàm số
5
2018
2017
x
x
e
f x e
x
.
A.
4
2018
d 2017
x
f x x e C
x
. B.
4
2018
d 2017
x
f x x e C
x
.
C.
4
504,5
d 2017
x
f x x e C
x
. D.
4
504,5
d 2017
x
f x x e C
x
.
Câu 15. Họ nguyên hàm của hàm số
2
2
cos
x
x
e
y e
x
A.
2 tan
x
e x C
B.
2 tan
x
e x C
C.
1
2
cos
x
e C
x
D.
1
2
cos
x
e C
x
Câu 16. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
1 2 3 ?
f x x x x
Tải miễn phí tài liệu tại đây: https://vndoc.com/
3
A.
6
+

+ C. B.
+ 6
+ 
+  + C.
C.
+ 
+

+  + C. D.
+ 
+ 
 + C.
Câu 17. Hàm s
F x
là một nguyên hàm của hàm số
1
y
x
trên
;0
thỏa mãn
2 0
F
.
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
ln ;0
2
x
F x x
  
B.
ln ;0
F x x C x   
với
C
là một số thực bất kì.
C.
ln ln2 ;0
F x x x
.
D.
ln ;0
F x x C x   
với
C
là một số thực bất kì.
Câu 18. Cho hàm số
f x
xác định trên
\ 1
R
thỏa mãn
1
1
f x
x
,
0 2017
f
,
2 2018
f
. Tính
3 1
S f f
.
A.
ln4035
S
. B.
4
S
. C.
ln2
S
. D.
1
S
.
Câu 19. Cho
F x
là một nguyên hàm của hàm số
( ) 2
x
f x e x
thỏa mãn
3
0
2
F
. Tìm
F x
A.
2
1
2
x
F x e x
B.
2
5
2
x
F x e x
C.
2
3
2
x
F x e x
D.
2
1
2
2
x
F x e x
Câu 20. Gọi
F x
là một nguyên hàm của hàm số
2
x
f x
, thỏa mãn
1
0
ln2
F
. Tính giá
trị biểu thức
0 1 ... 2018 2019
T F F F F
.
A.
2019
2 1
1009.
ln 2
T
. B.
2019.2020
2T
C.
2019
2 1
ln 2
T
. D.
2020
2 1
ln 2
T
.
Câu 21. Tìm nguyên hàm
F x
của hàm s
sin cosf x x x
thoả mãn
2
2
F
.
A.
cos sin 3F x x x
B.
cos sin 1F x x x
C.
cos sin 1F x x x
D.
cos sin 3F x x x
Câu 22. Biết
F x
là một nguyên hàm của hàm số
2
tanf x x
1
4
F
. Tính
4
F
.
A.
1
4 4
F
. B.
1
4 2
F
. C.
1
4
F
. D.
1
4 2
F
.
Câu 23. Tìm một nguyên hàm
F x
của hàm số
2
1 sin
f x x
biết
3
2 4
F
Tải miễn phí tài liệu tại đây: https://vndoc.com/

Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

VnDoc xin giới thiệu Nội dung ôn tập giữa học kì 2 Toán 12 trường THPT Trần Phú, Hà Nội năm 2020 - 2021, nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi giữa kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. 

Nội dung ôn tập giữa học kì 2 Toán 12 trường THPT Trần Phú, Hà Nội năm 2020 - 2021 bao gồm 2 phần:

- Phần 1. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. Gồm 100 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng (Giải tích 12 chương 3).

- Phần 2. Hệ tọa độ trong không gian Oxyz, Phương trình mặt phẳng.

Gồm 100 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm các chuyên đề: Hệ tọa độ trong không gian Oxyz (Hình học 12 chương 3 bài số 1), Phương trình mặt phẳng (Hình học 12 chương 3 bài số 2).

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Nội dung ôn tập giữa học kì 2 Toán 12 trường THPT Trần Phú, Hà Nội năm 2020 - 2021. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.049
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 2 lớp 12

Xem thêm