Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 9: What are they doing?

Tiếng Anh Unit 9 lớp 4: What are they doing?

Bài tập Unit 9 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 9 lớp 4 gồm 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Complete each sentence.

1. He is WRITI_G a text.

a. G

b. N

c. R

d. M

2. He is TAK_NG a picture.

a. E

b. U

c. I

d. O

3. She is PL_YING the piano.

a. A

b. E

c. U

d. O

4. He is STA_DING next to the door.

a. M

b. S

c. H

d. N

5. The teacher is TEA_HING in the class.

a. C

b. R

c. S

d. V

Recorder the letters to make words.

6. apylgin aodmbintn

a. Playing admbinton

b. Playing bidmanton

c. Layping badminton

d. Playing badminton

7. awdginr retusipc

a. drawnig pictures

b. drawing pictures

c. rawding pictures

d. drawing picterus

8. ngiwatch a dieov

a. watching a video

b. wathcing a video

c. watching a diveo

d. wahtcing a video

9. ioditncat

a. ditaction

b. dactition

c. dictation

d. dictotian

10. epputp

a. pepput

b. puppet

c. tupppe

d. tpuppe

Choose the correct answer.

11. __________ are you doing?

a. What

b. When

c. Where

d. How

12. Are Nam and Ha drawing pictures? – ___________

a. Yes, he does

b. Yes, they are

c. Yes, they don’t

d. Yes, they do

13. What is he doing? – He ________a book.

a. reads

b. reading

c. to read

d. is reading

14.___________? – Tam and Hoa are sitting at the yellow table.

a. What are they doing?

b. Who are sitting at the yellow table?

c. How many tables are there?

d. Are Tam and Hoa sitting here?

15. Linda and Rose ________ playing basketball.

a. are

b. is

c. do

d. were

16. Jack: __________, Tom

Tom: great idea!

a. What are you doing?

b. b. Let play football

c. Let’s play football

d. Do you play football?

17. __________ are they now? – They are in the garden.

a. When

b. Where

c. Why

d. What

18. What is his hobby? – _______

a. His hobby is cooking

b. He is cooking

c. it is Monday

d. He is in the kitchen

19. Is Lan listening to music? – ________

a. No, it isn’t

b. No, she doesn’t

c. No, she is studying

d. Yes, she is studying

20. what subject do you have today? – ________

a. I have History and English

b. On Monday

c. Yes, I have them today

d. No, I don’t

21. Can he ______ a kite?

a. making

b. doing

c. make

d. do

22. Are they making a bed? – __________

a. Yes, they do

b. No, they don’t

c. Yes, they are doing a kite

d. Yes, they are making a bed.

Find the mistake in each sentence.

23. The children are in the garden. They are play.

a. are

b. in

c. play

d. They

24. It is windy on Ha Noi today.

a. is

b. windy

c. it

d. on

25. My friend, Mark have four apples.

a. my friend

b. have

c. four

d. apples

26. Linda and her sister making a puppet?

a. Linda and her sister

b. making

c. a

d. puppet

27. Nancy is writeing a dictation.

a. is

b. a

c. dictation

d. writeing

28. What are your father and you mother doing?

a. what

b. you

c. doing

d. are

29. Lan is making a text and Quan is watching a video.

a. making

b. is

c. and

d. watching

30. Frank and his sister are painting mask in Frank’s room.

a. are

b painting

c. in

d. mask

Choose the word that pronoun different from the others.

31. a. cake b. black c. bat d. rabbit
32. a. where b. what c. who d. why
33. a. piano b. milk c.fish d. spider
34. a. thin b. weather c. thirsty d. throw
35. a. eat b. peach c. bread d. read

Translate into English.

36. Bố của bạn đang làm gì vậy?

a. What are you doing?

b. What is your mother doing?

c. What are your father doing?

d. What is your father doing?

37. Tôi đang có tiết tiếng anh bây giờ.

a. I have English lesson now.

b. I am having English lesson now.

c. I am not having English lesson now.

d. I am having Maths lesson now.

38. Cô ấy đang làm thuyền giấy.

a. She is making paper planes.

b. Is she making paper planes.

c. He is making paper planes.

d. She is making paper boats.

39. Tôi đang học môn học yêu thích của tôi. Đó là môn tiếng anh.

a. I study my favourite lesson. It’s English.

b. I am studing my favourite subject. It’s English.

c. I am studying my favourite subject. It’s English.

d. I am studying my favourite subject. It’s Maths

40. John đang ở thư viện bây giờ.

a. John is on the library now.

b. John is in the library now.

c. John ins’t in the library now.

d. Is John in the library now?

Recorder the words to make the correct sentence.

41. are/ pupils/ in/ what/ the/ classroom/ doing/?

a. What are pupils doing in the classroom?

b. what the classroom are pupils in doing?

42. we/ lesson/ Music/ are/ having/?

a. We are having Music lesson?

b. Are we having Music lesson?

43.are/ Nga/ making/ and/ paper/ Minh/ houses

a. Nga and Minh are making paper houses.

b. Nga and Minh are making houses paper.

44. Let’s/ the/ play/ pino/ together

a. Let’s play the piano together.

b. Let’s together play the piano.

45. her/ in/ exercise/ the/ is/ playground/doing/ mother

a. Her mother is doing the exercise in playground.

b. Her mother is doing exercise in the playground.

46. five/ break/ are/ we/ having/ minutes

a. We are having a break five - minute.

b. We are having a five - minute break.

47. are/ a/ having/ they/ lesson/ Biology/?

a. They are having a Biology lesson?

b. Are they having a Biology lesson?

48. here/ they/ having/ of/ a/ are/ fun/ lot

a. They are having a lot of fun here.

b. They are here having a lot of fun.

49. reading/ what/ Linh/ is/?

a. What reading Linh is?

b. What is Linh reading?

50. he/ friends/ football/ is/ with/ his/ playing

a. He is playing with football his friends.

b. He is playing football with his friends.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 9. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 374
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh 4 Xem thêm