Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 13

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 13
TiÕng viÖt
I. ChÝnh
Bµi 1
: Nèi ë hai cét nghÜa gièng nhau thµnh tõng cÆp
a. hoa
b. b¸t
c.
d. (h¹t) ®Ëu phéng
e. ( h¹t) võng
f. chÐn
g. ly
h. ( h¹t) mÌ
i. b«ng
j. ( h¹t) l¹c
Bµi 2: §iÒn dÊu c©u (chÊm phÈy, chÊm hái, chÊm than) thÝch hîp vµo mçi « trèng
díi ®©y:
§ang ®i VÞt con thÊy mét b¹n ®ang n»m trong c¸i tói tríc ngùc cña
VÞt con cÊt tiÕng chµo:
- Chµo ban B¹n tªn thÕ
- Chµo t con T«i chuét i B¹n muèn nghe t«i chuyÖn
kh«ng
VÞt con gËt ®Çu Chuét tói liÒn kÓ:
- T«i cßn nªn ®îc ë trong c¸i tói tríc bông cña t«i ThËt ªm ¸i
§· bao lÇn t«i mang t«i ch¹y b¨ng qua c¸nh rõng qua ®ång mªnh
m«ng ®Ó tr¸nh d÷ thë hæn hÓn ít ®Ém h«i ¤i T«i yªu
biÕt bao.
To¸n
Bµi 1
: §Æt tÝnh råi nh
95 : 3 78 : 7
215 x 5 308 x 3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
86 : 4 98 : 4
201 x 3 270 x 2
69 : 6 89 : 3
111 x 5 121 x 6
Bµi 2: 8 con gµ trèng, m¸i nhiÒu h¬n trèng 40 con. Hái trèng
b»ng mét phÇn mÊy sè m¸i?
Bµi 3: Mét bÕn xe 63 xe «t«, sau ®ã 1/7 « rêi bÕn xe. Hái n xe cßn l¹i bao
nhiªu xe?
Bµi 4: Trong kho 9 bao g¹o, mçi bao nÆng 50 kg. Ngêi ta lÊy ta 135kg g¹o ®Ó b¸n.
Hái trong kho cßn l¹i bao nhiªu kg g¹o?
Bµi 5
: TÝnh
50g x 5 + 5g = 90g x 4 125g =
12g x 9 + 12g = 69g x 5 118g =
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 13

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 13 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 13. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 14

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 13 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
50 11.316
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm