Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 11

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 11
TiÕng ViÖt
I. ChÝnh (2®iÓm) trong c¸c ng÷ sau nµo viÕt sai chÝnh .
S¹ch sÏ, xanh sao, xang s«ng, s¸ng xña, ng«i xao, s«i c, cÆp s¸ch, s¬ng ®ªm,
xöa ch÷a, xøc khoÎ.
II. LuyÖn c©u
Bµi 1 (3®iÓm): §iÒn ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u díi ®©y ®Ó
t¹o ra h×nh ¶nh so nh.
-
ë
ch©n trêi phÝa ®«ng, mÆt trêi mäc ®á nh………………
- §ªm trung thu, mÆt tr¨ng trßn vµnh v¹ch nh………….
- Dßng s«ng mïa cuån cuén ch¶y nh…………………
Bµi 2 (2®iÓm): §iÒn thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh u nãi c¶nh
®Ñp quª h¬ng.
a. ………..lång léng c. …………nhën nh¬
b. ………..bay bæng d. ……….uèn khóc
Bµi 3( 3®iÓm): T×m nh÷ng thµnh ng÷ nãi quª h¬ng.
Non xanh níc biÕc, thøc khuya dËy sím, non s«ng gÊm vãc, th¼ng c¸nh
bay, häc mét biÕt mêi, ch«n rau c¾t rèn, lµng trªn xãm díi, d¸m nghÜ d¸m
lµm, mu«n h×nh mu«n vÎ, quª cha ®Êt tæ.
III. TËp lµm v¨n: H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n (Ýt nhÊt 10 c©u) quª
h¬ng m×nh
To¸n
Bµi 1 (2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh
56 : 3 83 x 7 59 x 6 76 : 4
Bµi 2 (2®iÓm): Kh«ng tÝnh t qu¶ h·y ®iÓn u ( >, <, =) thÝch hîp vµo « trèng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. 6 x 7 + 4 7 x 6 + 5 b. 7 x 8 7 7 x 7
Bµi 3 (2®iÓm) T×m n
a. n : 6 = 7 (d 3) b. 85 : n = 9 (d 4)
Bµi 4 (3®iÓm): Tói thø nhÊt ®ùng 10 kg g¹o. Hái hai tói ®ùng bao nhiªu kg
g¹o?
Bµi 5 (1®iÓm): §Ó ®¸nh trang mét b¸o nhi ®ång dµy 30 trang ta n bao
nhiªu ch÷ sè?
Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 11

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 11 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 11. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 11 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
31 8.454
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm