Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 5
TiÕng viÖt
I. ChÝnh (2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng hay
- …….suÊt - ……sµi
- ……kÕt - ……míp
II. LuyÖn c©u
Bµi 1( 2®iÓm): T×m tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm
- cao nh……….. - dai nh……………
- vui nh……….. - ®en nh…………….
Bµi 2( 3 ®iÓm): §Æt 3 c©u trong ®ã mçi u dông mét h×nh ¶nh so s¸nh t×m ®îc ë
bµi tËp 1.
Bµi 3( 3®iÓm): T×m c¸c h×nh nh so s¸nh trong khæ th¬, u v¨n sau:
Nh÷ng ng«i sao trªn trêi
Nh c¸nh ®ång mïa gÆt
Vµng nh nh÷ng t thãc
Ph¬i trªn s©n n em.
VÇng tr¨ng nh lìi liÒm
Ai quªn gi÷a ruéng
Hay b¸c thÇn n«ng mîn
Cña em lóc chiÒu.
III. TËp lµm v¨n
Dùa vµo bµi th¬ Gäi b¹n cña nhµ th¬ §×nh H¶i, em h·y l¹i c©u chuyÖn m ®éng
t×nh b¹n gi÷a vµng tr¾ng
To¸n
Bµi 1 (2®iÓm): §Æt nh råi nh
486 : 4 365 : 5
792 : 3 906 : 3
Bµi 2 (2®iÓm): §iÒn u thÝch hîp vµo « trèng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. 5 x 9 9 x 4 + 9 b. 9 x 8 - 19 6 x 6 : 9
Bµi 3 (2®iÓm): TÝnh nhanh
a. 3 x 5 + 2 x 3 + 3 x 3 b. 2 x 9 + 5 x 9 + 27
Bµi 4 (3 ®iÓm): HiÖn nay con 4 tuæi, gÊp 8 lÇn tuæi con. Hái khi sinh con bao
nhiªu tuæi?
Bµi 5 (1®iÓm): 1/6 m v¶i dµi 6 m. Hái 1/4 tÊm v¶i ®ã i bao nhiªu mÐt?
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 5 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 5. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 6

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 5 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài là được, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
18 15.413
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm