Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 14

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 14
TiÕng ViÖt
Bµi 1: G¹ch 1 g¹ch díi c vËt, g¹ch 2 g¹ch díi chØ ®Æc ®iÓm trong c¸c c©u
th¬ sau:
C©y bÇu hoa tr¾ng
C©y mít hoa vµng
Tim tÝm hoa xoan
§á t¬I r©m bôt
Mµo ®á chãt
Hång öng hoa ®µo
Cao tÝt c©y cau
th¬m ngan ng¸t
Hoa sen trªn níc
Hoa dõa trªn y
§Êt níc em ®©y
Bèn mïa hoa th¾m
Bµi 2:
G¹ch díi u ®îc viÕt theo mÉu Ai thÕ nµo? trong c¸c c©u díi ®©y råi ®iÒn
vµo chç trèng trong b¶ng c¸cbé phËn thÝch hîp.
Ngµy xa, H¬u rÊt nhót nh¸t. H¬u bãng tèi, thó d÷, tiÕng ®éng l¹.
Tuy vËy, H¬u t nhanh nhÑn, ch¨m chØ vµ tèt bong. Mét h«m, nghª tin c GÊu èm
nÆng, H¬u xin phÐp ®Õn th¨m b¸c GÊu.
Ai (con g×, c¸i g×)
ThÕ nµo?
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
Bµi 3: §Æt 3 c©u theo mÉu Ai- thÕ nµo?
To¸n
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh
42 : 4 56 : 4
75 : 5 94 : 3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
86 : 4 79 : 7
45 : 2 77 : 6
215 x 3 224 x 4
405 x 2 192 x 5
Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc
5 x 9 : 3 138 + 96 : 2
100 - 64 : 2 96 : 6 x 8
Bµi 3:
Trªn xe buýt 80 hµnh kh¸ch. §Õn bÕn 1/5 kh¸ch xuèng xe. Hái trªn xe
cßn l¹i bao nhiªu hµnh kh¸ch?
Bµi 4: N¨m nay 64 tuæi. Tuæi gÊp ®«I tuæi mÑ, tuæi gÊp 4 lÇn tuæi Minh. Hái
n¨m nay Minh bao nhiªu tuæi?
Bµi 5: Trong vên 6 c©y cam. c©y cam Ýt h¬n quýt 18 cay. Hái c©y cam
b»ng mét phÇn mÊy sè c©y quýt?
Bµi 6: Cã 63 mÐt v¶i, may mçi mét quÇn ¸o t 3mÐt. Hái thÓ may ®îc nhiÒu
nhÊt bao nhiªu quÇn ¸o vµ cßn thõa mÊy mÐt v¶i?
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 14

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 14 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 14. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 15

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 14 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
33 12.411
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm