Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 20

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 20
TiÕng viÖt
I. ChÝnh
Bµi 1:
§iÒn vµo chç trèng
a. sa hay xa:
m¹c; .xa; phï……; s¬ng……; ..x«i; .l¸nh; ..hoa; .líi.
b. se hay xe: ..cé; ..l¹nh; ..chØ; ..m¸y.
II. LuyÖn c©u
Bµi 1: Trong quèc tiÕng quèc nghÜa níc. T×m thªm c¸c kh¸c tiÕng
quèc víi nghÜa nh trªn.
dô: quèc k×, quèc ca
Bµi 2: G¹ch kh«ng cïng nhãm nghÜa víi c¸c cßn i trong mçi d·y:
a. Non níc, giang s¬n, non s«ng, quª h¬ng, quèc, ®Êt nø¬c, lµng xãm.
b. B¶o tån, b¶o ban, b¶o vÖ, gi÷ g×n, g×n gi÷.
c. X©y dùng, dung ®øng, kiÕn thiÕt, dung x©y
d. T¬i ®Ñp, hïng vÜ, xanh tèt, gÊm vãc.
Bµi 3:
G¹ch 1 g¹ch díi phËn tr¶ lêi c©u hái: Ai ( c¸i g×, con g×)?, 2 g¹ch díi
phËn tr¶ lêi c©u i: lµm g×, thÕ nµo?
a. §êng lªn dèc tr¬n vµ lÇy
b. Ngêi ®i tiÕp sau ngêi kia.
c. §oµn qu©n ®ét ngét chuyÓn m¹nh.
d. Nh÷ng ®¸m rõng ®á lªn bom Mü.
e. Nh÷ng khu«n mÆt ®á bong.
To¸n
Bµi 1
: §Æt tÝnh råi nh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3366 + 5544 307 + 4279 2672 + 3576
Bµi 2
: Víi 4 ch÷ 0, 3, 4, 5. H·y p c¸c 4 ch÷ sao cho mçi c¸c ch÷
kh¸c nhau. S¾p xÕp theo thø tõ ®Õn lín.
Bµi 3: Trêng Hoµ B×nh häc sinh lín nhÊt 3 ch÷ sã. Trêng S¬n La
häc sinh nhiÒu h¬n trêng Hoµ nh 126 em. Hái hai trêng bao nhiªu häc
sinh?
Bµi 4: H·y nªu tªn trung ®iÓm cña c¸c ®o¹n th¼ng:
AB- DC EG MN- PS EP KQ GS.
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 20

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 20 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 20. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 21

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 20 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
52 17.587
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm