Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 8

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 8
TiÕng viÖt
I. ChÝnh t¶: §iÒn vµo chç trèng l hay n
- nghÌo µn phµn .µn
- ång µn - an man
II. LuyÖn c©u
Bµi 1( 3®iÓm
): T×m nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh trong ®o¹n v¨n sau:
Míi d¹o nµo nh÷ng c©y ng« cßn lÊm tÊm nh m¹ non. ThÕ chØ Ýt l©u sau ng« ®·
thµnh c©y rung rung tríc giã ¸nh n¾ng. Nh÷ng ng« træ ra m¹nh mÏ, nân nµ.
Trªn ngon, mét thø bóp nh kÕt b»ng nhung phÊn v¬n lªn.
Bµi 2 (2®iÓm
): §Æt u hái cho phËn ®îc in ®Ëm
a. Lan ®éi viªn c©u l¹c b¬i léi.
b. Buæi chiÒu, Lan gióp nÊu c¬m.
Bµi 3 (3®iÓm): Cho c¸c tiÕng thî, nhµ, viªn. H·y thªm vµo tríc hoÆc sau c¸c tiÕng
trªn ®Ón t¹o thµnh c¸c c ngêi lao ®éng.
: thî méc
III.
TËp lµm v¨n:
H·y l¹i buæi ®Çu tiªn ®i häc cña em
To¸n
Bµi 1 (2®iÓm): §Æt nh råi tÝnh
25 : 3 37 : 5
45: 7 33 : 4
Bµi 2 (2®iÓm):
§iÒn vµo chç chÊm
1/4 cña 44kg = ……..kg
1/4 cña 84 cm = ……..cm
1/3 cña 36 dm = ……dm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1/9 cña 63 l = …….l
Bµi 3 (2®iÓm): ViÕt thªm 9 vµo bªn ph¶i mét nhiªn ta ®îc míi h¬n sè
279 ®¬n vÞ. T×m nhiªn ®ã.
Bµi 4 (3®iÓm):
2 bao o. Bao thø nhÊt nÆng 10kg. Bao thø hai nÆng gÊp 3 lÇn bao
thø nhÊt. Hái c 2 bao nÆng bao nhiªu kg?
Bµi 5 (1®iÓm)
: 1/3 ®o¹n AB dµi 2cm. Hái ®o¹n AB dµi bao nhiªu cm? ®o¹n th¼ng
AB.
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 8

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 8 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 8. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 9

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 8 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
17 11.697
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm