Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 18

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 18
TiÕng viÖt
Bµi 1: H·y ghi i nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh t×m ®îc trong ®o¹n th¬ sau ®iÒn vµo
b¶ng díi ®©y.
th«ng nh thÓ chïm kim
Reo lªn trong giã mét ngh×n ©m thanh
lóa lìi kiÕm cong
V©y quanh b¶o vÖ mét b«ng lóa ng
chuèi nh÷ng con tµu
Bång bÒnh chë nÆng mét mµu giã tr¨ng.
vËt ®îc so s¸nh
so s¸nh
vËt so s¸nh
………………….......
…………….......
……………………………………………
………………………...
………………...
……………………………………………
………………………..
………………...
……………………………………………
Bµi 2: T×m chØ vËt, ho¹t ®éng, ®Æc ®iÓm trong c¸c c©u sau:
§Çm sen sen vµng. sen mµu xanh m¸t, cao, thÊp chen nhau, phñ n
mÆt ®Çm.
To¸n
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh
639 : 6 724 : 4
515 : 5 407 : 8
Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc
9 x ( 390 : 6) 137 + 28 x 6
144 : 8 : 2 427- 135 : 5
Bµi 3: T×m x
x : 4 + 16 = 200
X x 5 - 199 = 306
Bµi 4:
ChiÒu dµi
19 m
2dam
3hm
2m
ChiÒu réng
8m
16m
3dam
12dm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Chu vi nh ch÷ nhËt
Bµi 5: TÝnh chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt biÕt chiÒu réng 36m chu vi h×nh ch÷ nhËt
®ã 2hm?
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 18

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 18 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 18. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 19

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 18 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
15 10.425
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm