Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 19

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 19
TiÕng ViÖt
Bµi 1: T×m tõ ng÷ nh©n ho¸ trong c¸c c©u th¬ díi ®©y ®iÒn vµo « trèng phï p
¤ng trêi næi a ®»ng ®«ng
s©n n chiÕc kh¨n hang ®Ñp thay
em x¸ch ®iÕu ®i cµy
em t¸t níc n¾ng ®Çy trong thau
CËu mÌo ®· dËy l©u
C¸i tay röa mÆt, c¸i ®Çu nghiªng nghiªng.
Tªn vËt
gäi vËt nh gäi ngêi
ng÷ vËt nh ngêi.
Bµi 2
; G¹ch díi phËn c©u tr¶ lêi c©u hái Khi nµo?
a. Ngêi Tµy, ngêi Nïng thêng móa s vµo c¸c dÞp héi mõng xu©n.
b. Th¸ng n¨m, bÇu trêi nh chiÕc ch¶o khæng bÞ nung nãng óp chôp vµo xãm
lµng.
c. B¸c ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp vµo ngµy 2 th¸ng 9 m 1945.
Bµi 3: Tr¶ lêi c¸c c©u hái”
a. Khi nµo líp em chøc ®i th¨m quan?
………………………………………………
b. Em biÕt ®äc bao giê?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
……………………………………………
c. Em lµm bµi p nhµ lóc nµo?
……………………………………………..
To¸n
Bµi 1: §äc c¸c sau: 3003 , 7067, 5055, 1921
Bµi 2
: ViÕt c¸c sau:
a. T¸m ngh×n bÈy tr¨m linh hai
b. 9 ngh×n, 9 chôc
c. 2 ngh×n, 8 tr¨m, 6 ®¬n
d. 6 ngh×n 5 tr¨m
Bµi 3: ViÕt c¸c sau thµnh tæng theo mÉu:
4765= 4000 + 700 + 60 + 5 7608 =
9469 = 5074 =
5555 = 2004 =
Bµi 4:
Mét m¶nh vên nh ch÷ nhËt chiÒu dµi 168m, chiÒu réng b»ng mét nöa
chiÒu dµi. TÝnh chu vi m¶nh vên ®ã?
Bµi 5: ViÕt c¸c 4ch÷ sè, biÕt mçi ch÷ ®øng sau h¬n ch÷ ®øng tríc 2 ®¬n
(vÝ dô: 1357) s¾p xÕp chóng theo thø t¨ng dÇn.
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 19

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 19 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 19. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 20

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 19 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
74 23.451
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm