Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 3

 thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc. com/ | Email h tr: [email protected]. com | Hotline: 024 2242 6188
...............
TRƢỜNG TH ..............
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
..........., ngày .... tháng . năm 2020
BÁO CÁO
Kết qu thc hin sáng kiến, ci tiến, gii pháp k thut, qun lý, tác nghip,
ng dng tiến b k thut hoc nghiên cu khoa học sƣ phạm ng dng
I- Sơ lƣợc lý lch tác gi:
- H và tên: ................. Nam, n: ...............
- .............
- ng trú: .........................................
-  công tác: ng TH ..........................
- Chc v hin nay: Giáo viên
- c công tác: Giáo viên dy lp 3........
II. Sơ lƣợc đặc điểm tình hình đơn v:
- N c 2020-2021  c phân công dy lp 3C ng Tiu hc
................. ng h      vt cht c  
phc nhu cu hc ta hc sinh, hai
u nm trên l chính, khong cách không xa lm thun li cho hc
sinh tham gia các phong trào ca ng, ci và ca ngành t chc.
- ng có gn 80% hc sinh là dân t-me, t l h 
- i sng kinh t ca bàn còn nhi
dân chí th n theo con em mình
nên dn tình trng hc sinh b n còn.
* Nhng thun lợi khi bƣớc vào năm học mi.
 thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc. com/ | Email h tr: [email protected]. com | Hotline: 024 2242 6188
- c s quan tâm ca ngành, chính quy h tr ch cc
ca hi khuyn hi din cha m hc sinh, các mnh thng quân và các
nhà ho tâm dành cho hc sinh có hoàn c
- Chi b thng nht trong ch o nhim v. Cán b giáo viên, nhân viên
 t, chu khó, bit ph hoàn thành nhim
v.
-  cao, kh  chc vn dng tt
hong dy hc, kh p cn công ngh thông tin, mnh di mi
ng dy .
-  giáo viên quyt tâm cao, yêu ngh mn tr, tn tu vi ngh nghip,
nhit quy v thc hin nhim v c giao.
- ng h vt cht cm
c nhu cu hc ta hc sinh, m
u nm trên l chính, khong cách không xa lm thun li cho hc sinh
tham gia các phong trào cng, ci và ca ngành t chc.
-  giáo viên chuyên tit, Âm nhc, Th dc
Khmer ng.
* Những k khăn, vƣớng mc.
- ng có gn 80% hc sinh là dân t-me, t l h ngh
- i sng kinh t ca bàn còn nhi
dân chí th n theo con em mình
nên dn tình trng hc sinh b n còn.
- Phòng chy ngoi ng) t m chính ít lp hm l,
p trung hc sinh m l v hc.
- Thit b dy hc dành cho giáo viên còn thiu, mt s 
s dc. Tài liu sách tham kh.
 thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc. com/ | Email h tr: [email protected]. com | Hotline: 024 2242 6188
- Tên sáng kiến: “Mt s bin pháp làm tt công tác ch nhim Lp
3C
- Lĩnh vực: Ch nhim
III. Mục đích yêu cầu ca sáng kiến:
1. Thc trạng ban đầu trƣớc khi áp dng sáng kiến:
a/ Thc trng công tác ch nhim ca giáo viên Tiu hc:
i giáo viên dy Tiu hc, hu hoàn toàn trách nhim v lp
mình ph trách, trc tip ging dng thi t chng dn
tt c các hong giáo dc. Trong nhng gi tng giáo viên ch nhim lúc
 cnh i m th a các em, luôn g
mng, hành vi ca tng em trong lp. hc sinh Tiu ht
c lp, giáo viên ph i t chc các hong, làm sao cho
tng em hc công vic thích hp bc l c kh a mình.
M rc rèn luyc ý thc t giác
ng x, tha mãn nhu cu, kích thích s hng thú, phát tric ca hc sinh.
Trong mt các em giáo viên ch nhii các em tin
ng tuyi nhi giáo cái duy
nht có các em hc sinh. Chính vì th i giáo viên ch nhii giáo
viên tiu hc góp phn to ln trong vic hình thành và vic phát trin toàn din cho
các em, giúp các em tr i có ích cho xã h các
ng thành, ln lên vi.
 tr thành giáo viên ch nhim ti giáo viên phi phm cht
c tt, tâm huyt vi nghn ty vi hc sinh. Giáo viên ch
nhim phi hoàn thành tt các nhim v tìm hiu nm vng hc sinh trong lp
v mi mt, cng tác cht ch vc sinh phi hp vi giáo viên b
môn, t ch giáo dc hc sinh trong lp mình ch nhim. Công tác

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 về công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 3 là tài liệu tham khảo về công tác chủ nhiệm, giúp các giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc dạy trẻ, đưa trẻ hòa đồng với môi trường học tập mới. Mời các bạn tải về để tham khảo.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Tài liệu học tập lớp 3 để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3.

PHÒNG GD&ĐT ...............

TRƯỜNG TH ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày .... tháng . năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

I- Sơ lược lý lịch tác giả:

- Họ và tên: ................. Nam, nữ: ...............

- Ngày tháng năm sinh: .............

- Nơi thường trú: .........................................

- Đơn vị công tác: Trường TH ..........................

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Lĩnh vực công tác: Giáo viên dạy lớp 3........

II. Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị:

- Năm học 2020-2021 tôi được phân công dạy lớp 3C trường Tiểu học ................. Trường học tương đối khang trang cơ sở vật chất và cảnh quang sư phạm cũng tương đối đáp ứng được nhu cầu học tập và vui chơi của học sinh, hai điểm trường đều nằm trên lộ chính, khoảng cách không xa lắm thuận lợi cho học sinh tham gia các phong trào của trường, của Đội và của ngành tổ chức.

- Trường có gần 80% học sinh là dân tộc Khơ-me, tỉ lệ hộ nghèo đông.

- Đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, trình độ dân chí thấp, đa số đi làm thuê, nhiều gia đình đi làm ăn xa dẫn theo con em mình nên dẫn đến tình trạng học sinh bỏ địa phương vẫn còn.

* Những thuận lợi khi bước vào năm học mới.

- Được sự quan tâm của ngành, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ tích cực của hội khuyến học xã , ban đại diện cha mẹ học sinh, các mạnh thừng quân và các nhà hảo tâm dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Chi bộ thống nhất trong chỉ đạo nhiệm vụ. Cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị đoàn kết, chịu khó, biết phấn đấu vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

- Đội ngũ giáo viên có tay nghề cao, có khả năng tổ chức và vận dụng tốt hoạt động dạy học, có khả năng tiếp cận công nghệ thông tin, mạnh dạn đổi mới phương pháp trong quá trình giảng dạy .

- Đa số giáo viên quyết tâm cao, yêu nghề mến trẻ, tận tụy với nghề nghiệp, nhiệt quyết có trình độ và năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trường học tương đối khang trang cơ sở vật chất và cảnh quang sư phạm cũng tương đối đáp ứng được nhu cầu học tập và vui chơi của học sinh, hai điểm trường đều nằm trên lộ chính, khoảng cách không xa lắm thuận lợi cho học sinh tham gia các phong trào của trường, của Đội và của ngành tổ chức.

- Trường có đủ giáo viên chuyên tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục và Khmer ngữ.

* Những khó khăn, vướng mắc.

- Trường có gần 80% học sinh là dân tộc Khơ-me, tỉ lệ hộ nghèo đông.

- Đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, trình độ dân chí thấp, đa số đi làm thuê, nhiều gia đình đi làm ăn xa dẫn theo con em mình nên dẫn đến tình trạng học sinh bỏ địa phương vẫn còn.

- Phòng chức năng (dạy ngoại ngữ) đặt ở điểm chính ít lớp học hơn điểm lẻ, gây khó khăn khi tập trung học sinh ở điểm lẻ về học.

- Thiết bị dạy – học dành cho giáo viên còn thiếu, một số cũ, hư hao không sử dụng được. Tài liệu sách tham khảo chưa đủ.

- Tên sáng kiến: “Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở Lớp 3C”

- Lĩnh vực: Chủ nhiệm

III. Mục đích yêu cầu của sáng kiến:

1. Thực trạng ban đầu trước khi áp dụng sáng kiến:

a/ Thực trạng công tác chủ nhiệm của giáo viên Tiểu học:

Là người giáo viên dạy Tiểu học, hầu như chịu hoàn toàn trách nhiệm về lớp mình phụ trách, trực tiếp giảng dạy các môn chính, đồng thời tổ chức, hướng dẫn tất cả các hoạt động giáo dục. Trong những giờ tới trường giáo viên chủ nhiệm lúc nào cũng ở cạnh các em, là ” người mẹ thứ hai”của các em, luôn gần gũi, dõi theo mọi hành động, hành vi của từng em trong lớp. học sinh Tiểu học còn chưa biết hành động độc lập, giáo viên phải là người tổ chức các hoạt động, làm sao cho từng em học sinhcos được công việc thích hợp và bộc lộ được khả năng của mình. Mở rộng và khơi sâu trí thức, được rèn luyện kĩ năng, giáo dục ý thức tự giác và ứng xử, thỏa mãn nhu cầu, kích thích sự hứng thú, phát triển năng lực của học sinh. Trong mắt các em giáo viên chủ nhiệm là ”thần tượng”, là người mà các em tin tưởng tuyệt đối nhất, cô giáo nói gì các em cũng nghe, vâng lời cô giáo là cái duy nhất có ở các em học sinh. Chính vì thế mà người giáo viên chủ nhiệm, người giáo viên tiểu học góp phần to lớn trong việc hình thành và việc phát triển toàn diện cho các em, giúp các em trở thành người có ích cho xã hội, gia đình và bản thân, để các em trưởng thành, lớn lên vững vàng bước vào đời.

Để trở thành giáo viên chủ nhiệm tốt đòi hỏi giáo viên phải có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, yêu thương tận tụy với học sinh. Giáo viên chủ nhiệm phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt, cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh và phối hợp với giáo viên bộ môn, tổ chức Đội TNTP để giáo dục học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Công tác giáo dục học sinh, nhất là học sinh cá biệt và giúp đỡ học sinh khó khăn đạt hiệu quả cao và đặc biệt là đưa phong trào của lớp đạt kết quả. Giáo viên chủ nhiệm phải tích cực nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý – giáo dục để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giáo viên chủ nhiệm lớp và các nhiệm vụ khác.

Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đang tập trung đổi mới phương pháp giáo dục, nên công tác chủ nhiệm lớp càng được quan tâm hơn và có những đòi hỏi cao hơn. Qua hội thị “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” Giáo cùng giao lưu trao đổi, học hỏi cùng đồng nghiệp, được sự chỉ đạo sâu sát của nhà trường, bản thân mỗi giáo viên càng ý thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm và nhiệm vụ cao cả của giáo viên chủ nhiệm. Phong trào thi đua trở thành chủ nhiệm giỏi đã được hầu hết các giáo viên tham gia tích cực.

Tuy nhiên trong quá trình thực tiễn vẫn còn tồn tại một số giáo viên có thể là thiếu kinh nghiệm hoặc sử dụng phương pháp giáo dục thiếu linh hoạt, hoặc quá trình thực hiện thiếu liên tục và thiếu sự nhiệt tình đầu tư về thời gian nên chất lượng giáo dục ở từng lớp có sự chênh lệch rõ rệt, đâu đó vẫn còn một số tập thể học sinh chất lượng văn hóa và đạo đức chưa cao và không chú ý đến các phong trào thi đua của nhà trường đề ra. Tôi nghĩ rằng đề tài này không mới bởi vì nó thường lặp đi lặp lại nhưng điều cần thiết đối với những giáo viên như chúng tôi là được tham gia bàn bạc kỹ về công tác này để tìm ra phương pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong tình hình hiện nay.

............

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 3 là mẫu Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học trong trường Tiểu học. Mời quý thầy cô tham khảo thêm các sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học khác.

Đánh giá bài viết
1 807
Sắp xếp theo
    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 Xem thêm