Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2019 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Page 1
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH
Tài liệu chia làm 4 phần chính: Grammar, Phonetics + vocabulary, Reading comprehension
và Writing
Mục lục
I. GRAMMAR:
1. Articles 40 câu THPT Hà Huy Giáp page 3
2. Conjunctions+ prepositions 50 câu THPT Thuận Hưng page 6
3. Phrasal verbs 25 câu THPT Phan Văn Trị page 11
4. Comparative 25 câu THPT Phan Văn Trị page 13
5. Gerund + Infinitives 50 câu THPT Hà Huy Giáp page 15
6. Clauses:
Adverbial clause of time + purpose 50 câu THPT Thốt Nốt. page 21
Clauses of contrast 50 câu THPT Thới Lai page 26
Conditional sentences 50 câu THPT Thạnh An page 32
Relative clauses 50 câu THPT Trung An page 36
6. Passive voice 50 câu THPT Lưu Hữu Phước. p. 40
7. Reported speech 50 câu THPT Phan Ngọc Hiễn p. 46
8. Tenses 100 câu THPT Trần Đại Nghĩa p. 55
II. PHONETICS & VOCABULARY:
1. Phonetics U1-U8 50 câu Châu Á Thái Bình Dương p.64
2. Phonetics U9-U 16 50 câu THPT Dân Tộc Nội Trú p.66
3. Voc U 1- U8 50 câu THPT Thới Long p.69
4. Voc. U9-U 16 50 câu THPT Lương Định Của p.73
5. Speaking 50 câu THPT Trần Ngọc Hoằng p.77
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Page 2
III. READING COMPREHENSION
1. Unit 1- unit 5 10 bài THPT Bùi Hữu Nghĩa p.82
2. Unit 6-Unit 10 10 bài THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm p.105
3. Unit 11- Unit 16 10 bài THPT Lý Tự Trọng p.116
4. Cloze reading U 1- U 8 10 bài THPT Trà Nóc p.135
5. Cloze reading U 9- U 16 10 bài THPT Châu Văn Liêm p.145
VI. WRITING (TRANSFORMATION):
1. Transfomation 1: 50 câu THPT Nguyễn Việt Dũng p. 154
2. Transformation 2: 50 bài THPT Nguyễn Việt Hồng p. 165
V. Một số bài tham luận của các trường. p. 174
Part 1: Articles
Choose the best answer to complete the sentences:
1. I want ........................... apple from that basket.
A. a B. an C. the D. X
2. Miss Lin speaks ............................ Chinese.
A. a B. an C. the D. X
3. One of the students said, “....................... professor is late today”
A. a B. an C. the D. X
4. Eli likes to play .......................... volleyball.
A. a B. an C. the D. X
5. I bought ......................... umbrella to go out in the rain.
A. a B. an C. the D. X
6. My daughter is learning to play ............................. violin at her school.
A. a B. an C. the D. X
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Page 3
7. Please give me ......................pen that is on the counter.
A. a B. an C. the D. X
8. Albany is the capital of ........................ New York state.
A. a B. an C. the D. X
9. Our neighbour has ..................... cat and .......................... dog.
A. a/ a B. an/ a C. the/ the D. X/ X
10. .......................ink in my pen is red.
A. a B. an C. the D. X
11. It is .......................... funniest book that I have ever read.
A. a B. an C. the D. X
12. Can anyone give me .......................... hand, please because I have just fallen over?
A. a B. an C. the D. X
13. She always said that when she grew up she wanted to be .............................
A. doctor B. a doctor C. the doctor D. a doctors
14. I have left my book in .......................... kitchen and I would like you to get it for me.
A. a B. an C. the D. X
15. Please meet me at the train station in ............................ hour from now.
A. a B. an C. the D. X
16. I like to watch tennis on the television. It is ........................... very good game.
A. a B. an C. the D. X
17. ..................... president of the United States will be visiting Australia next week.
A. a B. an C. the D. X
18. July goes to ......................... work on the bus.
A. a B. an C. the D. X
19. .....................golf is my favourite sport. I play once or twice .................... week if I can, but
I’m not .................... very good player.
A. X/ a/ a B. The/ a/ a C. The/ the/ the D. X/ a/ the
20. I don’t know what to do. It’s ................................ problem.
A. quite difficult B. a quite difficult C. quite a difficult D. the quite difficult

Đề ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2019 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang ôn thi những ngày cuối cùng cho kì thi THPT Quốc gia. Đề thi có đáp án và lời giải chi tiết giúp các bạn nắm vững kiến thức, tự tin bước vào kì thi quan trọng. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Đối với kì thi THPT Quốc gia thì luyện đề là một trong những hoạt động cần thiết và không thể bỏ qua để các bạn có thể tập dượt và đánh giá được khả năng của mình. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm ..cũng rất hữu ích giúp các bạn đạt điểm cao trong kì thi quan trọng này.

Đánh giá bài viết
12 14.972
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm