Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 số 7

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh văn

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi môn Tiếng Anh đầu vào lớp 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 10 năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát nội dung chương trình Tiếng Anh 9 giúp học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hữu ích.

 • Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
 • 4.
 • 5.
 • Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
 • 6. My brother often (play) _______________ football on Sunday morning.
  plays
 • 7. Last week, I (have) ________________ an important interview for a job.
  had
 • 8. If we go on littering, the environment (become) _______________ seriously polluted.
  becomes will become
 • 9. I’m sure he (not get) ________________ the letter yet.
  has not got hasn't got
 • 10. Milk (bring) ________________ to us by the man everyday.
  is brought
 • Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
 • 11. We should _________all the electrical appliances when leaving our room.
 • 12. . ___________ Nam was tired, he helped his mother with her housework.
 • 13. My children are very ___________ about going to the zoo.
 • 14. –“What does your father do?” -“He’s ____________ engineer.
 • 15. –“Do you collect stamps or other things? -“Yes, I’m a stamp __________.”
 • 16. Where are the photos ____________ were taken at the Christmas party?
 • 17. Earthquakes, volcanic eruptions, hurricanes, and floods are all ______________.
 • 18. They have visited to Ha Long Bay since 2003, ______________ ?
 • 19. The doctor _________ me not to stay up too late at night.
 • 20. - Thank you very much.- ______________.
 • Cho dạng đúng của từ in hoa ở cuối dòng để hoàn thành câu.
 • 21. Near my house there is a market. It is very __________________. (NOISE)
  noisy
 • 22. The accident happened because he drove________________ (CARE)
  carelessly
 • 23. I can cook_____________ than my brother. (GOOD)
  better
 • 24. If we use pesticide on vegetables, they will become _____________ (POISON)
  poisonous
 • 25. He has the biggest stamp______________in Britain. (COLLECT)
  collection
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 412
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Xem thêm