Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 16

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 16 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau bám sát đề thi thực giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 16, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

Đề tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 có đáp án

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 15

 • I. Em hãy tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.
 • 1. After a summer holiday, the children _______________ back to school next week.
 • 2. Anna is happy. She _____a funny film on television.
 • 3. ____  one do you like, the blue or the red pencil?
 • 4. Last Friday_____________ an unlucky day for Jim. He was very upset.
 • 5. My father decides to buy me a new bicycle________________ my 10th birthday next week.
 • 6. John enjoys Maths. He can do with numbers very_____________ .
 • 7. My class has more students______________
 • 8. His father broke his _______when he climbed on the ladder. He can’t walk now.
 • 9. Mr Bell___________ his car when it started to rain.
 • 10. ___. to the football match tomorrow?
 • Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

  Last Friday was an unlucky day for Ann. When she left home, the weather was dry. Her mother told her to take an umbrella, but she didn’t listen. It was hot in the shopping centre, so she took off her coat. Then she saw her friend Beth. They went to have a burger together. When Ann was leaving the shopping centre, she remembered that she had left her coat in the restaurant. She hurried back to get it but it wasn’t there. Her bus ticket was in the coat pocket. So Ann had to walk home. It started to rain. Poor Anna – no coat, no umbrella, no bus ticket, no money. When she got home, she was cold and wet. She became ill and had to spend the next day – her birthday – in bed. She couldn’t have her birthday party.

 • 1. What was the weather like when Anna left home?
  The weather was dry.
 • 2. Who went to have a burger with Anna?
  Her friend, Beth.
 • 3. Where did Ann leave her coat?
  She left the coat in the restaurant.
 • 4. Did she have the bus ticket and money with her on the way home?
  No she didn’t.
 • 5. How was she on her birthday?
  She was ill and spent her birthday in bed. She was ill.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 808
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm