Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 11 trường THPT Đơn Dương, Lâm Đồng năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 11

Mời các em cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 11 trường THPT Đơn Dương, Lâm Đồng năm học 2016 - 2017 với những câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung chương trình đã học trong học kì 1 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức cũng như rèn luyện nâng cao.

 • 1

  Cho xâu S='Le Hong Phong', hãy cho biết kết quả của hàm LENGTH(S);

 • 2

  Cho S1 = 'abc' và S2 = ='bac', cho biết kết quả khi thực hiện thủ tục INSERT(S1,S2,3);

 • 3
  Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?
 • 4
  Trong các tên sau, tên nào sau đây được đặt đúng trong NNLT Pascal?
 • 5

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=9 và b=20?

  M := a;

  If a < b then M := b;

 • 6

  Bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến dưới đây tổng cộng bao nhiêu byte?

  Var x,y:integer;

  c:char;

  ok:boolean;

  z:real;

 • 7

  Xét chương trình sau?

  Var a, b: integer;

  Begin

  a:=102;

  write('b='); readln(b);

  if a<b then write('Xin chao cac ban!');

  end.

  Nhập giá trị cho b bao nhiêu để khi chạy chương trình nhận được kết quả 'Xin chao cac ban!'?

 • 8

  Cho S = 'Quang Nam', cho biết kết quả hàm S1=COPY(S, 1, 4);

 • 9

  Hãy chọn kết quả đúng của đoạn chương trình sau.

  s :=1; for i:= 10 downto 3 do s:=s + 1; Write(s);

 • 10

  Cho xâu S='Le Hong Phong', hãy cho biết kết quả của thủ tục DELETE(S,3,5);

 • 11

  Xác định giá trị của biểu thức: S = (250 div 100) + (150 mod 100) div 10

 • 12

  Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:

 • 13
  Trong Turbo Pascal, để thực hiện chương trình:
 • 14
  Các từ: SQR, SQRT, REAL là
 • 15
  Cho a:=3; b:=5. Câu lệnh IF a>b Then a:=4 Else b:=1. Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên đáp án nào đúng
 • 16
  Trong NN lập trình Pascal, đoạn chương trình sau dùng để làm gì?
  Var x, y, t: integer; Begin x:= t; t:= y; y:= x; End.
 • 17

  Cho biểu thức (a mod 2 = 0) and (a mod 3 = 0). Giá trị của a là

 • 18

  Trong NNLT Pascal, biểu thức 25 mod 3 + (5/2) * 3 có giá trị là

 • 19

  Cho biểu thức dạng toán học sau: Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 11 có đáp án; hãy chọn dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal:

 • 20
  Cho S1 = 'abCbcabc' và S2 = 'bc', cho biết kết quả hàm POS(S2,S1):
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 990
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 11

  Xem thêm