Đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

Đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 5 do VnDoc biên soạn. Đây là đề thi trực tuyến trên VnDoc.com bao gồm các dạng bài tập khác nhau, giúp các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập kiến thức học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5, VnDoc giới thiệu bộ đề thi học kì 2 lớp 5 với đầy đủ các môn. Đây là hệ thống các đề trực tuyến nên các em có thể vào làm bài trực tiếp và biết kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3

 • I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • III. Choose the best answer A, B, C or D
 • 1. How many seasons are _______ in England?
 • 2. _____ you like to drink coffee? -Yes, please
 • 3. I _____ go swimming because I can’t swim
 • 4. The bank is________ the restaurant and the hotel.
 • 5. I go skating ______ a week
 • 6. Nam: _____ floor is your classroom on? - Hoa: It’s on the first floor
 • 7. Do you listen ____ music every day?
 • 8. Nga ____ the housework in the afternoon
 • 9. Ba lives in an _____ in town.
 • 10. What _____ you do every evening? - I do my homework
 • IV. Choose the word (A, B, C or D) that best fits each of blank spaces.

  Tourist: Excuse (1).............. . Could you show me the way (2)............... the museum, please?

  Lan: The museum? Ok. Go straight ahead. Take the first street on the (3).......... The supermarket is (4)........... front of you.

  Tourist: Thanks a lot.

  Lan: You are(5)............…

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • V. Rewrite the following sentences
 • 1. My brother is taller than me

  I _______________.

  I am not as tall as my brother.
 • 2. My class had 35 pupils last year.

  There ___________

  There were 35 pupils in my class last year.
 • 3. Nam likes tea.

  Nam’s favorite ___________.

  Nam’s favorite drink is tea.
 • 4. Let’s go fishing.

  Why don’t we ____________

  Why don’t we go fishing?
 • 5. The bookstore is behind the bakery

  The bakery is _____________.

  The bakery is in front of the bookstore.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 720
Sắp xếp theo

Luyện thi học kì 2 lớp 5

Xem thêm