Đề thi tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018

Đề thi thử môn Tiếng Anh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 do VnDoc.com tổng hợp và biên soạn. Với mong muốn giúp các em học sinh ôn tập kiến thức đã học và rèn luyện các kỹ năng cơ bản khi làm bài thi. VnDoc đã biên tập bộ đề thi gồm nhiều dạng bài tập thường gặp trong đề thi thật với nội dung bám sát với chương trình học tại Nhà trường. Chúc các em đạt điểm cao trong kì thi đầu vào lớp 6 tới đây.

Một số đề thi tương tự khác:

 • I. Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Chọn đáp án đúng.
 • 1. I can ride a bicycle but I .................. ride a pony.
 • 2. Is there a window behind the bed? Yes, .............is.
 • 3. Is the lamp in the bathroom ? No, it is ......................
 • 4. There .................... a book next to the table.
 • 5. ………. do you live? I live …… Song Cau town, Phu Yen province.
 • 6. What is your ……….. ? It is 10 Nguyen Hue …………
 • 7. Is there a lamp in front ……. the table? ……, there isn’t.
 • 8. He can ……. a bicycle.
 • 9. ………. can she do? She can ………chopsticks.
 • 10. I can sing a song. What …… you? I can dance.
 • III. Đọc đoạn văn và điền từ vào chỗ trống.
  Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, so he...... (3) a bad fever. His mother took him to the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said "You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon.
 • 1. Yesterday.......... (1) a terribly cold day
 • 2. but Jim...... (2) out without warm clothes.
 • 3. so he...... (3) a bad fever.
 • 4. The doctor gave him............... (4) aspirins
 • 5. You should....... (5) warm clothes
 • IV. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.
  Hi. My name is Minh. Last year I visited my friend. He lives in a small town, about 30 kilometres far from my house. The town is near a beautiful river. It’s about 20 metres wide and we went swimming in the river every day.
 • 1. Who did Minh visit last year?
  He visited his friend last year. Last year, he visited his friend. Last year, Minh visited his friend. Minh visited his friend last year.
 • 2. How far is it from Minh’s house to the town?
  It is about 30 kilometres far from Minh's house to the town.
 • 3. How wide is the river?
  It is 20 metres wide. It's 20 metres wide.
 • 4. Is the river beautiful?
  No, it isn't. No, it is not.
 • V. Tìm lỗi sai.
 • 1.
  I’m going visit my friends this weekend.
  going → going to 
  be going to + do s.th : Thì tương lai gần.
 • 2.
  What the weather like in autumn?
  What → What's/ What is
  Câu hỏi thiếu động từ chính.
 • 3.
  What do you want play?
  want → want to 
  Want + to do sth: muốn làm gì
 • 4.
  Phong usually watch games on T.V.
  watch → watches
  He : Chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, động từ chia số ít
 • 5.
  The living room is large than the kitchen.
  Large → larger
  "Than" là so sánh hơn.
  Large: tính từ ngắn, thêm "er" sau tính từ.
 • 6.
  What about climb the mountain?
  climb → climbing 
  What about + doing sth: khuyên bảo ai đó làm gì.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
34 2.786
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm