Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 5

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 7 nâng cao - Tuần 5 do VnDoc biên soạn với nhiều dạng bài tập tiếng Anh nâng cao khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được theo từng tuần hiệu quả.

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 7 nâng cao - Tuần 5 là đề ôn tập trực tuyến có đáp án, phù hợp với học sinh khá giỏi, qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 5

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Exercise 2: Look at the number and write
 • 1.
  9th
  ninth
 • 2.
  1st
  first
 • 3.
  5th
 • 4.
  2nd
  second
 • 5.
  3rd
  third
 • 6.
  12th
  twelfth
 • Exercise 3: Read and decide T (true) or F (false)

  Hi, my name is Seki and I’m from Japan. Today is Friday, it’s the ninth of November. It is my birthday! I am having a great time. I have a big birthday cake from my mum and I have lots of presents from my friends.

 • 1. Today is Friday
 • 2. Today is the ninth of December.
 • 3. Today is her birthday.
 • 4. She has a big birthday cake from her dad.
 • 5. She has lots of presents from her friends
 • Exercise 4: Choose the correct answer A, B, C or D
 • 1. Do you have to go to school today? - No, I ___________
 • 2. What ___________ are you? - I am Japanese.
 • 3. What’s your name? - ___________ name is Minh.
 • 4. We often make birthday cakes. We __________ often buy them.
 • 5. What day is it today? - It’s ____________.
 • Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences
 • 1. brother/ plays/ My/ Mondays/ on/ football/.
  My brother plays football on Mondays.
 • 2. is/ date/ What/ the/ today/ ?
  What is the date today?
 • 3. you,/ Linda/ What/ nationality/ are/
  What nationality are you, Linda?
 • 4. he/ from?/ Where/ is/
  Where is he from?
 • 5. How/ your/ name?/ do/ you/ spell/
  How do you spell your name?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 557
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm